w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

­

Zarządzenie Nr 0151-V/56/110/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięć w wydatkach:

1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 26.430,40 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 26.430,40 zł
 
2. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  zmniejszyć wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 328,33 zł
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 328,33 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 26.430,40 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.430,40 zł
 
2. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  zmniejszyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 61,53 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 12,04 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 254,76 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 106,91 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 88,34 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 133,08 zł
 
§ 3
 
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 122,96 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 122,96 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.046,30 zł
  § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł
  § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000,00 zł
  § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1.029,61 zł
  zwiększyć § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000,00 zł
  § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.575,91 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 699,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 699,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2007 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2007 11:51 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)