Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne

­

Uchwała Nr XLIII/468/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 października 2006 r.

o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XLI/449/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne wprowadza się następujące zmiany:

w § 15 pkt.1 skreśla się słowa: "lub czasowo (co najmniej od 6 miesięcy),".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2006 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.11.2006 15:18 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)