w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLII/ 450/ 06 Rady Gminy z dnia 28.09.2006 r.

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/44/88/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLII/ 450/ 06 Rady Gminy z dnia 28.09.2006 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 23.035,95 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.035,95 zł
 
§ 3;
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach;
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł
 
2. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.304,00 zł
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.762,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.450,00 zł
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.289,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.960,00 zł
 
4. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 - Świetlice szkolne    
  zmniejszyć § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 418,00 zł
  § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 741,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 732,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 44,00 zł
 
  zwiększyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł
  § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 57.000,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLII/ 450/ 06 Rady Gminy z dnia 28.09.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2006 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.