w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/30/60/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 06 lipca 2005r.

w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/378/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice ze zmianą , art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 , art. 40 ust.1 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnych , będących własnością Gminy Zebrzydowice - według ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - przewodniczący Komisji,
inż. Bogusław Kargula - członek Komisji,
Pani Jadwiga Gabzdyl - członek Komisji.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: www.zebrzydowice.pl, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na wyznaczonych tablicach ogłoszeń, we Wiadomościach znad Piotrówki oraz w BIPie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-IV/30/60/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 06 lipca 2006r.1
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice,

Numer
Księgi
Wieczystej
Numer
działki
Powierzchnia
działki
m2
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości Zł Wadium
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie nieruchomości, obręb, Ulica
1 2 3 4 5 6 7 10 11
17.440 1439/15 799 R IIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest częściowo w terenach o funkcji wiodącej -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem C 30 MN, częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna, oznaczonych symbolem C 327 KL i droga główna ,oznaczonych symbolem C 310 KG, część działki znajduje się w strefie ochronnej linii 20 kV- stacja "trafo"
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem w planie.
10.333,40
brutto
w tym
VAT 22%
520,00 Sprzedaż,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kończyce Małe,
ul. Jasna,
Obręb:0003
-Kończyce Małe
17.440 5/3.dz 3417 R IIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice - jw. położona jest : częściowo w terenach o funkcji wiodącej- uprawy polowe,, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D280R,częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga zbiorcza, oznaczonych symbolem C312 KZ, część działki znajduje się w strefie ochronnej linii 20 kV
Sposób zagospodarowania -zgodnie z przeznaczeniem w planie .
5600,00
grunt rolny
bez podatku VAT
280,00 Sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kończyce Małe
ul. Korczaka
Obręb: 0003
-Kończyce Małe
70.175 166/24 2479 R IIIb Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania -jw. położona jest częściowo w terenach o funkcji wiodącej -uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 194R, częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna, oznaczonych symbolem D234KL, w obrębie działki oznaczona jest sieć gazowa gA 500, w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu ).
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem w planie
4700,00
grunt rolny
bez podatku VAT
240,00 Sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kaczyce
ul. Magnolii
Obręb : 0002
- Kaczyce
Górne
38180
 
17922
247/7,
374/4,
242/6,
374/8,
374/7
15786 R III b
R IV a,
R IV b,
dr, Lz
W
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania - jw. położona jest :działka nr : 374/8 -częściowo w terenach o funkcji wiodącej-uprawy polowe, łąki i pastwiska ,uprawy sadownicze, ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 169 R, częściowo w terenach o funkcji wiodącej- zieleń leśna, oznaczonych symbolem D 92 Ls , w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu ),
działki nr 247/7 , 242/6 - w terenach o funkcji wiodącej - uprawy polowe, łaki i pastwiska, przeznaczone zgodnie z przebiegiem granicy polno leśnej do zalesienia oznaczonych symbolem D 125 RL, część działek znajduje się w strefie ochronnej linii 110 kV , w terenie górniczym "Kaczyce" (wydobywanie metanu)
działki nr 374/4 i 374/7 częściowo w terenach o funkcji wiodącej-uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem D 169 R, częściowo w terenach o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem D 23 MN ,częściowo w terenach układu komunikacyjnego-droga lokalna ,oznaczonych symbolem D 213 KL, w terenie górniczym "Kaczyce " ( wydobywanie metanu )
Sposób zagospodarowania : zgodnie z przeznaczeniem w planie.
tereny budowlane
8814,50
w tym VAT
22 % ,
tereny rolne
12.500,00
bez podatku VAT
1070,00 Sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Kaczyce
ul. Średnicowa
Obręb: 0001
-Kaczyce Dolne
14.122 12/4. 11067 R IV a
Ł IV
Ps IV
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania -jw. położona jest : częściowo w terenach o funkcji wiodącej - uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem A218 R, częściowo w terenach o funkcji wiodącej - zabudowa mieszkaniowo - usługowa, oznaczonych symbolem A52 MNU, w terenie zalewowym .
Sposób zagospodarowania : zgodnie z przeznaczeniem w planie .
tereny budowlane
13528,58
w tym VAT
22 %
tereny rolne
10875,00
bez podatku
VAT
1230,00 Sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieogarniczonego
Zebrzydowic
ul. Asnyka
Obręb : 0007
Zebrzydowi
Dolne

Obciążenia i zobowiązania:

  • KW Nr 17922: - służebność drogi na rzecz każdorazowych właścicieli pgr. 212

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 10 sierpnia (czwartek) 2006r. - decyduje data wpływu na konto gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia (czwartek ) 2006 r. w sali nr 26 Urzędu Gminy Zebrzydowice w godz. od :

  • godz. 13oo dla działki nr 1439/15 ;
  • godz. 1330 dla działki nr 5/3. dz ;
  • godz. 14oo dla działki nr 166/24 ;
  • godz. 1430 dla działek nr 242/6, 242/7, 374/4 , 374/7, 374/8 ;
  • godz. 15oo dla działki nr 12/4 .

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice - tel. 0 - 32 469 33 07 wew. 123.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie : ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2006 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2006 14:05 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)