w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/25/50/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. Art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.761,00 zł
 
w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.761,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.761,00 zł
 
w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.761,00 zł
  wydatki bieżące - 1.761,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     23.048.394,89 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.110.719,89 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć - wydatki - wynagrodzenia o kwotę 740,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 740,00 zł
 
2. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł
  zwiększyć - wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach
  w dz. 852 - pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 1.761,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.761,00 zł
 
3. W dokonanych przesunięciach w wydatkach
1) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 740,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 740,00 zł
 
2) w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać podziału rezerwy celowej:
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 16.000,00 zł
 
na: 1. dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 3.500,00 zł
 
  2. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 12.500,00 zł
 
§ 5
 
w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    
  zmniejszyć zadanie inwestycyjne p.n. "Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji mostu nad rzeką Piotrówką w ciągu ul. Kasztanowej w Zebrzydowicach w celu zabezpieczenia p-powodziowego" o kwotę 7.000,00 zł
  zwiększyć zadanie inwestycyjne p.n. "Remont ulicy Topolowej w Zebrzydowicach wraz z odwodnieniem" o kwotę 7.000,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2006 15:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2006 15:51 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)