w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/20/39/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 09 maja 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięcia w wydatkach:

w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł
    wydatki majątkowe o kwotę 9.350,00 zł
 
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 2.600,00 zł
 
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 19.350,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu oraz przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami
 
w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.350,00 zł
 
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.600,00 zł
 
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.350,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia z rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 4.500,00 zł
 
na dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.500,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2006 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2006 15:35 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)