w sprawie: aneksu do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

­

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG 0151/IV/17/35/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie : aneksu do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie art. 8, ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami), zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadzam aneks do regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 
 
Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Zebrzydowice
Nr SG 0151/17/35/2006
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

A N E K S

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
z dnia 03.10.2002 r.

Z dniem 20 kwietnia 2006 r. wprowadza się zmianę w § 13 pkt. 4 i otrzymuje brzmienie :

" Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe nie może przekroczyć:
- na budowę domu jednorodzinnego oraz zakup domu lub mieszkania, 5- krotnego najniższego wynagrodzenia. Pożyczkę może otrzymać pracownik będący właścicielem działki , posiadający zezwolenie na budowę lub posiadający akt własności kupna mieszkania (domu),
- na modernizację mieszkania, 2,5 - krotnego najniższego wynagrodzenia. Pożyczkę może otrzymać pracownik posiadający umowę najmu mieszkania,
- remont budynku jednorodzinnego, 4 - krotnego najniższego wynagrodzenia. Pożyczkę może otrzymać pracownik posiadający akt własności budynku jednorodzinnego.
"

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: aneksu do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2006 15:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2006 15:31 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)