w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/403/06 z dnia 28 marca 2006 r.

­

Zarządzanie Nr 0151-IV/13/29/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 marca 2006 .

w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok
wg uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/403/06
z dnia 28 marca 2006 r
.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) o kwotę 50.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) o kwotę 130.000,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 450.000,00 zł
 
4. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 267.678,04 zł
 
5. w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    
  § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 53.560,00 zł
 
6. w dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    
  § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 78.264,00 zł
 
  rozdz. 75814 - Różne rozliczenie finansowe    
  § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 199.202,97 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,00 zł
 
3. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 450.000,00 zł
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 126.074,97 zł
 
4. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.000,00 zł
  § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 267.678,04 zł
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.128,00 zł
 
5. w dz. 801- Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 292.000,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 410.551,00 zł
 
§ 3
 
1. Zwiększyć w przychodach budżetu gminy
 
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 702.551,00 zł
 
  § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 798.662,67 zł
 
2. Zmniejszyć w przychodach budżetu gminy
 
  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 600.000,00 zł
 
  § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 180.486,67 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 757 - Obsługa długu publicznego    
  rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    
  zmniejszyć    
  § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 13.310,00 zł
 
2. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zwiększyć    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.800,00 zł
 
3. w dz. 801- Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 - Przedszkola    
  zwiększyć    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.810,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zwiększyć    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.700,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/403/06 z dnia 28 marca 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2006 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2006 13:23 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)