w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

­

Zarządzenie nr 0151-IV/1/5/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 stycznia 2006r.

w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 2001 r. , z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1

 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu inż. Zdzisławowi Wira - Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach w zakresie bieżącej działalności zakładu.

 2. Pełnomocnictwo obejmuje :
   

  • bieżącą realizację zadań statutowych w ramach budżetu uchwalonego na dany rok , w tym : składanie oświadczeń woli dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki (media , energia , woda , ścieki , itp.) ,
  • dokonywanie zakupów i drobnych remontów do wartości 6000,00 € , zgodnie z układem wykonawczym budżetu zakładu ,
  • wykonywanie czynności wynikających z obowiązków kierownika zakładu pracy w zakresie stosunku pracy (ustawodawstwo pracy) ,

  Pełnomocnictwo w zakresie :

  • realizacji zakupów inwestycyjnych ,
  • remontów przekraczających kwotę 6000,00 € ,
  • zaciągania zobowiązań lub składania oświadczeń woli skutkujących na okres dłuższy niż okres roku budżetowego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ,
  • dokonywania przesunięć w planie finansowym zakładu
  wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy .

  W ramach udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z funkcji kierownika zakładu jest Pan zobowiązany do :

  • dbałości o powierzony majątek ruchomy i nieruchomy ,
  • uzgadniania wszelkich spraw dotyczących stanu majątku komunalnego , jego remontów , przebudowy , itp. z właściwymi komórkami Urzędu Gminy i Wójtem Gminy ,
  • stosowania przepisów i ustaw w zakresie prawa samorządowego , finansów publicznych , przepisów branżowych oraz innych przepisów wynikających ze specyfiki zakładu .

 3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta Gminy.

 4. Pełnomocnictwo ustalam na okres zatrudnienia na stanowisku kierownika zakładu .

 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2006 r .

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2006 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2006 12:56 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)