Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Modernizacja układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach"

­

Zebrzydowice, dnia 04.04.2006 r.

IR- przetarg 12/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Modernizacja układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach".

Wspólny słownik zamówień/ CPV / :

CPV 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 45.10.00.00-8, 45.11.22.10-0, 45.11.00.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.61-5, 45.34.20.00-6, 45.23.24.52-5, 45.23.24.51-8, 45.31.61.10-9

Zakres robót:

  • budowa parkingu
  • budowa nowego odcinka drogi o długości około 250 mb
  • wykonanie "deptaka" z kostki brukowej
  • wykonanie oświetlenia ulicznego
Całkowita powierzchnia robót brukarskich wynosi 2.713 m2. Całkowita powierzchnia wykonania nowego asfaltu wynosi 800 m2, natomiast wykonania nakładek - 790 m2.
Ilość punktów oświetleniowych - 8 sztuk

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia : 30.06.2007 r.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 60 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 145,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tut. Urzędu - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł , tel. wew. 107 - pokój nr 27.

Termin składania ofert - do dnia 30.05.2006 r. do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Modernizacja układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2006 15:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2006 15:57 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)