Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

­

Zebrzydowice,dnia 08 marca 2006 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie
  2) kwalifikacje zawodowe :
    a) wykształcenie wyższe w specjalności : inżynieria ochrony środowiska lub pokrewne oraz
    b) co najmniej 5-letni staż pracy ,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika
  5) kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
  6) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) kandydat posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach , o których mowa w art. 1 i art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami) oraz
  2) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe ,
  3) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z gospodarką wodno - ściekową ,
  4) znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych, zarządzania,
  5) posiadanie prawo jazdy kat. B,
  6) gotowość podjęcia pracy od 03.04.2006 - 18.04.2006 r.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.;
  1) utrzymywanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody i sieci wodociągowej,
  2) utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej sieci i przepompowni kanalizacji sanitarnej , oczyszczalni ścieków i zlewni ścieków,
  3) dostarczanie odbiorcom odpowiedniej jakości wody przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących urządzeń służących do jej uzdatniania,
  4) odprowadzanie do odbiorników ścieków sanitarnych przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących urządzeń technicznych służących do oczyszczania ścieków sanitarnych,
  5) właściwą organizację, jakość i dyscyplinę pracy podległych komórek organizacyjnych,
  6) zapewnienie załodze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpieczeństwo PPOŻ ,
  7) techniczny nadzór nad jakością obsługi klienta,
  8) udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy , budowy nowych i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ,
  9) realizację planów remontów i inwestycji,
  10) utrzymywanie w stałej gotowości środków transportowych i sprzętu specjalistycznego,
  11) właściwe i terminowe realizowanie zadań
  12) zaopatrzenie Zakładu w niezbędną ilość materiałów technicznych,
  13) prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej,
  14) wnioskowanie potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych wykraczających poza remonty w przedmiocie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków ,
  15) kierowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi sobie pracownikami,
  16) wnioskowanie o nagradzaniu i karaniu pracowników
  17) zgłaszanie potrzeb w zakresie wielkości zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych,
  18) wnioskowanie w zakresie rozbudowy zaplecza technicznego oraz wyposażenia tego zaplecza
  19) nadzór w zakresie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz nad przeprowadzaniem inwentaryzacji magazynowych, środków trwałych i wyposażenia,
  20) nadzór nad sporządzanymi rozliczeniami materiałowymi ,
  21) inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobiegania zagrożeń życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków BHP i PPOŻ ,
  22) nadzór nad terminowym sporządzaniem i składaniem sprawozdawczości do GUS , WIOŚ i innych organów administracji państwowej i samorządowej,
  23) określanie obowiązków i uprawnień pracowników ,
  24) nadzór nad efektywnością procesów, określanie terminów przeglądów,
  25) wnioskowanie w zakresie zakupu norm i prenumeraty aktów prawnych,
  26) analiza przyczyn wypadków i awarii ,
  27) decydowanie o wysyłaniu sprzętu i ludzi do usuwania awarii ,
  28) zbieranie informacji o podejmowanych działaniach korygujących w zakresie procesu produkcji i dystrybucji wody ,
  29) opracowanie harmonogramów i grafików pracy,
  30) zapewnienie środków niezbędnych / w tym środków chemicznych / do eksploatacji urządzeń
  31) ustalanie częstotliwości i metod sprawdzania urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  32) sprawowanie nadzoru nad realizacja zakupów,
  33) opracowywanie i aktualizowanie planu działań z odpadami ,
  34) przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach i sytuacjach awaryjnych ,
  35) opracowanie kart postępowania w sytuacji awarii / wypadku ,
  36) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wod-kan,
  37) wykonywanie innych czynności wyżej nie wymienionych a wynikających z charakteru pracy, kompetencji służbowych lub poleceń służbowych i instrukcji wewnętrznych.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) list motywacyjny ,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
  4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Zebrzydowice),
  6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 34 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. nr 86 , poz. 953) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  10) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku kierowniczym.
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 27marca 2006 r. w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dopiskiem: Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji . Aplikacje, które wpłyną do GZWIK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,ul. Ks. A. Janusza 6, II piętro.


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
K I E R O W N I K
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2006 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2006 12:50 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)