Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej drogę - ul. Malinową

­

Uchwała Nr XXXVI/389/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej drogę - ul. Malinową.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala :

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowaną nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0003-Kończyce Małe, karta mapy 7 i 8, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 1820, o powierzchni 5930 m2, stanowiącą drogę - ul. Malinową, będącą współwłasnością kilkunastu osób, a opisaną w księdze wieczystej KW Lwh-212 gm. kat. Kończyce Małe, c.d. KW Nr 11.994 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej drogę - ul. Malinową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2006 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2006 09:23 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)