Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...

­

Uchwała Nr XXXVI/384/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z późn. zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Przyjąć wartość jednego punktu w kwocie 3,60 zł (Słownie: Trzy złote sześćdziesiąt groszy), ustaloną przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2006 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2006 09:18 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)