Sprawozdanie z działalności w 2004 roku

­

 

Zebrzydowice, dnia 10.01.2005 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARCZEJ
RADY GMIN ZEBRZYDOWICE ZA II - ROK DZIAŁANIA - 2004 r.

Komisja od miesiąca października 2003 r. zwiększyła skład o 1-go radnego.
W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy wybrany Radny zgłosił gotowość działania w Komisji Gospodarczej. Obecny skład komisji to 8 radnych Rady Gminy Zebrzydowice. W 2004 r. Komisja odbyła 12 posiedzeń, uczestnictwo radnych w Komisjach stanowiło 94,5 % pełnego uczestnictwa radnych w Komisjach.
W każdym posiedzeniu Komisji uczestniczyli Wójt Gminy lub Zastępca Wójta Gminy. Komisja działała według ustalonego planu pracy Komisji na 2004 r. zatwierdzonego na Sesji Rady Gminy. I tak,

I posiedzenie - 21.01. 2004 r.

Temat - Stan bezpieczeństwa w gminie.
Brał udział w posiedzeniu - Zastępca Wójta Gminy Karol Sitek.
Zaproszeni na Komisję

 • Komendant Policji w Zebrzydowicach - Robert Kamiński, przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Zebrzydowice w 2003 roku W porównaniu do poprzednich lat przestępczość ogólna uległa obniżeniu, wykrywalność przestępstw była wyższa. Jednak wzrosła liczba przestępstw drogowych - nietrzeźwi kierowcy.

 

II posiedzenie - 29.01.2004 r.

Temat - Zaopiniowanie tzw. "wniosku rolnego"- kierowanego do Wojewody Śląskiego oraz Ministra Rolnictwa w związku z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zebrzydowice .
Brali udział w posiedzeniu:

 • Zastępca Wójta Gminy - Karol Sitek
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG. - Tadeusz Wojacki
 • Radny Rady Powiatu w Cieszynie - Janusz Król
 • Kierownik Referatu PR Urzędu Gminy - Bogusław Kargula.

Po szczegółowym omówieniu sprawy dotyczącej wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze, Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wniosek.

III posiedzenie - 18.02. 2004 r.

Tematy - Zapoznanie Komisji z działalnością rolniczą w gminie.
- Pomoc finansowa dla rolników z funduszy europejskich w związku z wejściem do Unii Europejskiej .

Brał udział w posiedzeniu Zastępca Wójta Gminy - Karol Sitek.
Zaproszeni:

 • Inspektor Referatu ds. rolnictwa Urzędu Gminy - Jadwiga Gabzdyl, omówiła działalność rolniczą w gminie.
 • Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie - Zofia Sadowska, przedstawiła zakres szkoleń rolników celem otrzymania dotacji z funduszy europejskich, pomoc finansową dla rolników z tych funduszy.

Na tej komisji pojawił się do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych oraz stawek za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.
Zgodnie z planem pracy Komisji temat ten miał być omawiany na komisji w miesiącu marcu.
Wnioskowano by komisja nie rozpatrywała projektu uchwały. Przesunięto omawianie projektu uchwały na miesiąc marzec. Propozycją stawek za wodę oraz ścieki zajmie się Komisja Rewizyjna Rady Gminy w miesiącu lutym.

IV posiedzenie - 17 . 03. 2004 r.

Tematy - Nowe zadania Straży Granicznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej .
- Omówienie gospodarki wodno - ściekowej .

Brał w posiedzeniu Wójt Gminy Andrzej Kondziołka.
Zaproszony:

 • Przedstawiciel Granicznego Punktu Kontroli Straży Granicznej w Zebrzydowicach ppor. Józef Siąkała - zapoznał Komisję z sytuacjami i zadaniami Straży Granicznej na przejściach granicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej - temat ten wprowadzono do planu dodatkowo, gdyż gmina Zebrzydowice jest gminą przygraniczną, stąd duże zainteresowanie tym tematem.

Wystąpiono z propozycją, by na najbliższe zebranie wiejskie zaprosić Przedstawicieli Straży Granicznej, by zapoznano społeczeństwo z nowymi zadaniami Straży Granicznej i sytuacjami na przejściach granicznych.

 

- Drugi temat - gospodarka wodno - ściekowa, odstąpiono od tego tematu, gdyż została powołana specjalna Komisja, która wypracuje konkretne wnioski do tego tematu.
Komisja zapoznała się z pismem Zakładu Drobiarskiego Grzegorza Stochmal, zamieszkałego w Kaczycach, ul. Harcerska 17, dotyczącego zakupu gruntu od gminy na poszerzenie działalności gospodarczej. Pismo zostało skierowane do rozpoznania przez Wójta Gminy. Komisja zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy na najbliższym posiedzeniu Komisji.

V posiedzenie - 14.04. 2004 r.

Tematy - Funkcjonowanie gospodarki odpadami w gminie
- Działanie zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk śmieci
- Stan dróg po zimie.
- Zapoznanie Komisji z działalnością Rad Sołeckich i Sołtysów.

Brał udział w posiedzeniu - Zastępca Wójta Gminy Karol Sitek.
Zaproszeni:

 • Inspektor ds. gospodarki komunalnej Urzędu Gminy - Kazimierz Herman - omówił pierwszy i drugi temat, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich wysypisk śmieci.
 • Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy - poinformował o skutkach wyrządzonych szkód w czasie zimy na drogach gminnych, sposób naprawiania szkód.

Zaproszono sołtysów ze wszystkich sołectw w gminie, a więc:

 • Helenę Wawrzyczek - sołectwo Kaczyce
 • Janinę Węglorz - sołectwo Kończyce Małe
 • Tadeusza Guz - sołectwo Marklowice Górne
 • Wiesława Wenglorz -sołectwo Zebrzydowice Dolne
 • Franciszka Kołatek - sołectwo Zebrzydowice Górne

Sołtysi zapoznali Komisję z działalnością Rad Sołeckich, występujących problemach, pracy Sołtysów na rzecz swojego sołectwa oraz ich mieszkańców.
Wysunięto wniosek, wystąpić do Dyrektorów szkół o przeprowadzenie akcji informacyjnej dla młodzieży mobilizującej do przestrzegania czystości na drogach w ramach prowadzonych zajęć, poprzez działania zmierzające do ograniczania zaśmiecania papierkami, opakowaniami itp. Komisja zapoznała się z pismem KARBONI PL w sprawie wydobycia metanu ze złoża KACZYCE. Po uzupełnieniu wniosku o stanowisko Referatu PR Urzędu Gminy przekazanym Wójtowi Gminy oraz propozycji podjęcia stosowanej uchwały, Komisja podejmie decyzje i zaopiniuje odpowiednio projekt uchwały. Wniosek został pozytywnie załatwiony.

 

VI posiedzenie - 19.05. 2004 r.

Temat - wizytacja Ochotniczych Straży Pożarnych, omówienie działalności, stan gotowości udzielania pomocy w razie zdarzeń żywiołowych.
Zaproszeni:

 • Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP a zarazem Wójt Gminy Andrzej Kondziołka
 • Komendant Gminny OSP Leon Smoter

W gminie są 4 jednostki OSP. We wszystkich przeprowadzono wizytacje. Stan obiektów dobry. Według relacji Komendanta Gminnego OSP samochody bojowe są sprawne, sprzęt pożarniczy również. Są przygotowani na każdą sytuację, w każdej chwili do niesienia potrzeby w razie zagrożeń.
Wpłynęło pismo do Komisji od Automobilklubu Cieszyńskiego w sprawie zorganizowania rajdu samochodowego BARBÓRKA - 2004 r. dot. wyrażenia zgody na zajęcie jednego odcinka drogi gminnej w Kończycach Małych. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek pod warunkiem wpłacenia kaucji celem zabezpieczenia ewentualnych szkód.

 

VII posiedzenie - 16.06. 2004 r.

Temat - podsumowanie działalności Spółki Wodnej w gminie Zebrzydowic za 2003r Realizacja prac melioracyjnych w 2004 r.
Brał udział w posiedzeniu Komisji Zastępca Wójta Gminy Karol Sitek.
Zaproszeni:

 • Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Zebrzydowicach Stanisław Grinig
 • Kierownik Referatu PR w Urzędzie Gminy Bogusław Kargula

Omówiono sprawy związane z działalnością Gminnej Spółki Wodnej za 2003 r. Awarie drenarskie na gruntach rolnych były naprawiane na bieżąco, rowy melioracyjne udrażniane w ramach możliwości finansowych. Roboty były finansowane ze składek członkowskich, dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pomocy udzielanej przez Gminę Zebrzydowice. Wystąpiono z wnioskiem, by po zakończonych robotach inwestycyjnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku, gdy inwestycja dotyczy terenów zmeliorowanych dokonać stosownych uzgodnień ze Spółką Wodną.

 

VIII posiedzenie - 19.08. 2004 r.

Tematy - Informacja o bezpieczeństwie na drogach, wokół szkół, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.
- Aktualna informacja o przejściach granicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Brał udział w posiedzeniu - Wójt Gminy Andrzej Kondziołka.
Zaproszeni:

 • Komendant Policji w Zebrzydowicach - Robert Kamiński.
  Poinformował o przygotowaniach Policji do akcji "Bezpieczna szkoła, bezpieczna droga".
 • Przedstawiciel GPK SG w Zebrzydowicach ppor. Józef Siąkała.

Przedstawił aktualne funkcjonowanie przejść granicznych na terenie gminy, oraz zakres zadań wykonywanych przez GPK SG Zebrzydowice o wsparcie finansowe na zakup paliwa do samochodów terenowych. Komisja proponuje rozpatrzyć możliwości udzielenia pomocy finansowej na etapie prac nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy. W myśl nowych przepisów nie ma możliwości finansowania Służb Publicznych.

 

IX posiedzenie - 22.09. 2004 r.

Temat - Przedstawienie Komisji stanu zaawansowania budowy nowych ciągów kanalizacyjnych. Podjęte działania wobec właścicieli budynków, które nie są podłączone do kanalizacji, a mają taką możliwość.
Brał udział w posiedzeniu Komisji Zastępca Wójta Karol Sitek.
Przedstawił sytuacje budowy nowych ciągów kanalizacyjnych. Z braku funduszy nie rozpoczęto zaplanowanych prac w terenie. Dotyczy to robót w Kaczycach etap III b. Omówił zestawienie wyników przeprowadzonej kontroli odnośnie braku podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wizje oczyszczalni zaplanowano na miesiąc październik.
Wniosek - Wystąpić o opinię prawną przedstawiającą opis procedury dotyczącej możliwości wyegzekwowania podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

X posiedzenie - 20.10.2004 r.

Tematy - Przygotowanie do akcji ZIMA na drogach gminnych.
- Zapoznanie Komisji z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie gminy - wizja w terenie.

Brał udział w posiedzeniu - zastępca Wójta Gminy Karol Sitek.
Zaproszeni:

 • Inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy Piekar Bronisław
  Poinformował o stanie prac podjętych do przygotowania się do akcji ZIMA na drogach.
 • Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Ewa Suchecka
 • Przedstawiciel ARKOM-u w Kończycach Małych Krzysztof Gabzdyl.

W czasie przeprowadzania wizji na oczyszczalniach ścieków zapoznawali komisję z funkcjonowaniem obiektów, sposobem oczyszczania ścieków. Na terenie gminy są 3 oczyszczalnie. Moce przerobowe w pełni niewykorzystane. Budowa nowych ciągów kanalizacyjnych nie sprawi kłopotów z przyjmowaniem ścieków do oczyszczalni.

 

XI posiedzenie - 18.11. 2004 r.

Temat - Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na 2005 r.
Brał udział w posiedzeniu Komisji Wójt Gminy - Andrzej Kondziołka.
Zaproszona:

 • Inspektor ds. podatków w Urzędzie Gminy Alicja Giza.

Wójt Gminy omówił propozycje stawek podatkowych na 2005 r. .
Inspektor wyjaśniła szczegółowo zwolnienia w podatkach, jakie mają i kiedy zastosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje stawek podatkowych na 2005 r.

 

XII posiedzenie - 21.12. 2004 r.

Temat - Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 r.
Brali udział w posiedzeniu Wójta Gminy Andrzej Kondziołka i zastępca Wójta Karol Sitek.
Komisja zapoznała się szczegółowo z projektem budżetu na 2005 r. z planem dochodów, wydatków wraz z załącznikami ujętymi w tym budżecie. Podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu na 2005 r.

Na każdym posiedzeniu Komisja zapoznawała się i opiniowała projekty uchwał.
Na każdym posiedzeniu były zgłaszane i omawiane sprawy bieżące różnych tematów, dotyczące terenu jak i mieszkańców gminy, czy funkcjonowania Urzędu Gminy. Sprawy te kierowano do Wójta Gminy celem wyjaśnienia oraz ich realizacji.
Wszystkie wnioski zgłaszane na posiedzeniach Komisji zostały załatwione.

Sprawozdanie sporządziła - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Zebrzydowicach - Helena Wawrzyczek.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności w 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2005 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.05.2021 09:52 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
10.03.2005 11:49 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)