Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego

­

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.101.23.2021
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2021 w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.2,3,4 oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIV/178/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 września 2020 r., zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego w ramach programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację zadania.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.), uchwały XIV/178/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  remont (renowacja) zabytkowej Kapliczki św. Mikołaja w Marklowicach Górnych, od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, kwota dotacji 25.000,00 zł.
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2020 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. "ABC - Aktywni, Bezpieczni, Czynni Seniorzy ", w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – kwota 18.376,48 zł, z tego z dotacji 8.000 zł.
  2. "Jesień dla Seniorów. Działania aktywizująco-integrujące dla Seniorów i Seniorek z Gminy Zebrzydowice", w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – kwota 4.268,00 zł, z tego z dotacji 3.000 zł.
  3. "Dla Seniora", w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – kwota 8.410,00 zł, z tego z dotacji 6.040 zł.
  4. "Świąteczna gala piłkarska", w okresie od 16 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. – kwota 4.670,44 zł, z tego z dotacji 2.500 zł.
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.).
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
  3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego – formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
  5. Ich oferta wpisuje się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.).
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2020 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2020 r.).
  3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
  6. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.). Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
  7. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  8. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  9. Praca społeczna członków i świadczenie wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu w realizację zadania zgodnie z działem III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.).
  10. W przypadku złożenia oferty wspólnej we wniosku należy wskazać podział działań realizowanych przez poszczególne podmiotu oraz sposób reprezentacji tych podmiotów. W przypadku złożenia oferty wspólnej wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizacje zadania.
  11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, w związku z czym kwota dotacji może być niższa niż w ogłoszonym konkursie oraz w złożonej ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy lub zrezygnować z jego realizacji.
  12. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga aktualizacji harmonogramu.
 7. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
  1. wynagrodzenie wykonawców prac i robót,
  2. zakup usług wykonania prac i robót,
  3. zakup niezbędnych materiałów budowlanych i konserwatorskich, narzędzi, drobnego sprzętu,
  4. wynajęcie sprzętu,
  5. wynagrodzenie za opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej lub konserwatorskiej,
  6. inne uzasadnione wydatki niezbędne do wykonania zadania.
 8. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków:
  Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %.
 9. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
  1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania,
  2. podatki, cła, opłaty skarbowe,
  3. koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń,
  4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  5. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  6. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania,
  7. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu,
  8. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
  9. wydatki niezwiązane z realizacją zadania.
 10. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub wrzucić w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem głównym Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 z dopiskiem "Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego" do dnia 17 sierpnia 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice – www.zebrzydowice.pl , www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6.
 11. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 24.08.2021 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
 12. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
 13. Postanowienia końcowe:
  W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 14. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Paulina Krawczyk , Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 101

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
 • Załącznik nr 2 - Formularz nr 1
 • Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:22.07.2021
Data publikacji:27.07.2021 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.07.2021 12:43 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)