Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Urząd Stanu Cywilnego - USC

­

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Referacie Urząd Stanu Cywilnego - USC

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
tel. 32/4755100, fax. 32/4693266
Oferowane
stanowisko
Referent Referat USC - dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności DOW/ADG/EWI
Data ogłoszenia
naboru
17 lutego 2021 roku
Termin składania
ofert
03 marca 2021 roku
Wymagane
wykształcenie
Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki administracja, prawo, studia podyplomowe w zakresie administracji, prawa, posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy, preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
Ilość etatów 1 etat
Planowane zatrudnienie od 15.03.2021r.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 7. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, tj.:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 876 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz.1397 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru Pesel (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze Pesel oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz. 2484 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późń. zm.),
 • rozporządzenia 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE.L.2016 Nr 200 str. 1),
 • ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. Z 2020 r., poz. 647 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 marca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1194),
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.),
 • ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.Uz 2019 r. poz.1282 z późń. zm.),
 • znajomość ustawy JRWA
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność, posiadanie prawa jazdy kat. B, znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej, umiejętność pracy w zespole, obsługi komputera (MS Office)
 • mile widziana umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych CEIDG, ŹRÓDŁO, SEKAP.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :

I W zakresie zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • wydawanie i rozliczanie wydanych dowodów,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów,
 • prowadzenie kartoteki kopert dowodowych,
 • przesyłanie po weryfikacji danych osobowych z wniosku z systemu rejestrów państwowych do CPD celem produkcji (ewentualnie usunięcie niezgodności),
 • nadawanie nr PIN do certyfikatów potwierdzania tożsamości, uwierzytelniania oraz podpisu osobistego,
 • przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych,
 • unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego,
 • udostępnianie danych z RDO w trybie jednostkowym oraz danych z koperty dowodowej,
 • współpraca z innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie dowodów osobistych,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywanymi czynnościami,
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych,
 • obsługa Rejestru Danych Kontaktowych,
 • prowadzenie postępowań o zameldowanie i wymeldowanie,
 • zastępowanie pracownika w zakresie ewidencji ludności.

II W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
Wykonywanie zadań określonych w ustawie - Prawo przedsiębiorców, ustawie o CEIDGiPK, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawie o transporcie drogowym:

 • przyjmowanie i rejestracja wniosków CEIDG-1 (dotyczących wpisu, zmiany, wykreślenia, zawieszenia oraz wznowienia wykonywania działalności gospodarczej),
 • przekształcanie wniosków CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • sprawozdawczość z ww. zakresu,
 • współpraca z innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywanymi czynnościami,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • prowadzenie ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których prowadzone są usługi hotelarskie,
 • inne prace zlecone przez Wójta Gminy,
 • pełnienie zastępstw za nieobecnych pracowników.

III W zakresie Rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego:

 • potwierdzanie profilu zaufanego
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, (w razie konieczności wyjazd poza siedzibę Urzędu)
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów
 • równoważny system czasu pracy
Informacja dodatkowa W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze wg. wzoru:
  "Na podstawie art. 6 ust.1 lit.a, art. 4 ust.11 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Referenta w Referacie USC. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO
  Data......... i podpis Kandydata..........."
 • klauzulę informacyjną na przetwarzanie danych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  Zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty będą wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których jest mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty, lub wrzucać je do "wrzutki" znajdującej się przed Urzędem Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 03 marca 2021r. Urząd czynny (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko Referenta w Referacie USC

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.zebrzydowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). O dalszym toku postępowania konkursowego osoby, które przejdą do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem podanym przez kandydata.

Zebrzydowice, 17.02.2021

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Urząd Stanu Cywilnego - USC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:17.02.2021
Data publikacji:17.02.2021 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2021 11:21 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
17.02.2021 10:43 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)