Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych nabór na stanowisko Referent

­

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
ogłasza nabór na stanowisko
Referent

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa oświatowego, podatkowego i ZUS
 • biegła obsługa programów niezbędnych do prowadzenia czynności z zakresu płac i kadr QNT, Płatnik, MS Office, System Informacji Oświatowej,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i samodzielnej organizacji pracy,

Zakres wykonywanych zadań:

 • gromadzenie, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia listy płac,
 • naliczanie wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zasiłków ZUS,
 • prowadzenie i przekazywanie dokumentacji ZUS za pomocą programu Płatnik,
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, kart zasiłkowych, kart wynagrodzeń,
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym – sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT,
 • wystawianie zaświadczeń ZUS Rp-7 i innych dla potrzeb ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 • prowadzenie kasy i bieżące sporządzanie dokumentacji kasowej,
 • uzupełnienie danych płacowo – kadrowych w Systemie Informacji Oświatowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny.
 • CV z opisem przebieg pracy zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych

 • Kopie dyplomów potwierdzające wyksztalcenie,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Termin składania ofert : od 01.08.2020r. do dnia 21.08.2020 r. w godz. 7.30 – 14.30

Sposób składania dokumentów: Wymagane dokument i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko Referent w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły do dnia 04.09.2020r.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, gdyby zaszła konieczność ponownego wyboru na to samo stanowiska.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników naboru zostaną komisyjne zniszczone.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych nabór na stanowisko Referent
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Aleksandra Krajcarz
Data na dokumencie:28.07.2020
Data publikacji:28.07.2020 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2020 15:18 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)