wersja do wydruku Sylwia Hernas 29.05.2020 13:30

Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.83.2020.AD
z dnia 22 maja 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 16 pkt 64, art. 400 ust. 3, ust. 7, art. 401 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 403 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

informuje

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MIROSŁAW MARZOLL TRANSPORT TOWAROWY EKSPORT-IMPORT "MARZOLL", 43-300 Cieszyn, ul. Sienkiewicza 4, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Kaczyce przy ul. Stalmacha 2B.

  • Informujemy ponadto, że:
  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informujemy, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

Upubliczniono dnia 29.05.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:29.05.2020 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Szczepanik
Data na dokumencie:22.05.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:29.05.2020 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 79