ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.203.2020.PW
z dnia 12 maja 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek spółki Inżynierii Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalistycznych Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez wylot o średnicy 280 mm, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zabudowy oraz terenów utwardzonych zakładu Inżynierii Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalistycznych Sp. z o.o. do urządzenia wodnego - rowu na działce nr 356/1 obręb 0006 Otrębów w Kaczycach.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ,
  • zgodnie z art. 73 §1 i §1a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 23, tel. 697 102 274),
  • zgodnie z art. 41 §1 i§ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
  • zgodnie zart.15zzs ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), bieg terminu 7 dni, określony w powyższym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia, co do zebranych w sprawie dokumentów nie rozpoczyna się i liczony będzie od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19.

Upubliczniono dnia 20.05.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.05.2020 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Szczepanik
Data na dokumencie:12.05.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.05.2020 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 211