Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwał w sprawie:

 

 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
 • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.60.14.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwał:
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 04 maj 2020r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 19 maja 2020r.- jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno - Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. +48 32 4755151.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 


Zarządzenie Nr SG.0050.60.14.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał :

 

 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
 • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t.j.) w wykonaniu Uchwały Nr. XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu projektu uchwał w sprawie :
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Wyznaczam dzień 04 maj 2020r., jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 19 maj 2020r., jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalno-Drogowemu

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    z up. WÓJTA
  mgr inż. Karol Sitek
  Zastępca Wójta

   

  Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.60.14.2020
  Wójta Gminy Zebrzydowice
  z dnia  29 kwietnia 2020 r.


   

  Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwał w sprawie:

   

  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Przedmiot konsultacji:
   Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.60.14.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwał:
   • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
   • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Termin konsultacji:
   Dzień 04 maj 2020r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 19 maja 2020r.- jako dzień ich zakończenia.
    
  3. Forma konsultacji:
   Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
   Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
    
  4. Stanowisko merytoryczne:
   Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno - Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. +48 32 4755151.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:04.05.2020 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Herman
Data na dokumencie:29.04.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:04.05.2020 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 110