Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2019 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno - społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym,
 • działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.40.15.2019 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2019. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kwota 5.000 zł

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty:

 • Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe – „Piknik Sportowo-Rekreacyjny z okazji dnia dziecka”, w okresie od 15 czerwca 2019 roku do 15 czerwca 2019 roku – 1.500 zł + wkład własny,
 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice – „Każde dziecko piłkę kopie – cykl turniejów piłkarskich dla dzieci”, w okresie od 1 września 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku – 2.000 zł + wkład własny,
 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice – „Świąteczna gala piłkarska”, w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku – 1.500 zł + wkład własny.

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonych umowami terminach Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice oraz Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe przedłożyły sprawozdania z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.42.15.2019 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2019. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku, kwota 3.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice - „Obóz sportowy Zakopane”, w okresie od 21 czerwca 2019 roku do 26 czerwca 2019 roku – 3.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.43.15.2019 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2019. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja „Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”, od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku, kwota 4.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach - „Dni Seniora”, w okresie od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku – 4.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.44.15.2019 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2019 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2019. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kwota 4.000 zł

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, „Grupa Integracyjna Stokrotki” – w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4.000 zł

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, który złożył ofertę na realizację zadania „Międzynarodowy turniej dzieci w piłce nożnej” w okresie od 29 kwietnia 2019 roku do 3 maja 2019 roku - dotacja 2.500 zł + wkład własny,
 • Stowarzyszeniem Aktywny Senior Na Granicy, który złożył ofertę na realizację zadania „Aktywna jesień u seniorów” w okresie od 12 września 2019 roku do 10 grudnia 2019 roku - dotacja 1.500 zł + wkład własny.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2019 roku – 20.000 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 25.411,02 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 8 umów na realizację zadań publicznych.

Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 55.000 zł.

Zarządzeniem SG.0050.167.51.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 28 listopada 2018 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2019. Konkurs obejmował zadanie „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13”.
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie na kwotę 55.000 zł.

Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 02.01.2019-23.12.2019 – kwota 55.000 zł.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.04.2020 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:23.04.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.04.2020 10:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 268