OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.3.6.2020 z dnia 21.04.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz.2081 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020, poz. 256) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: ALTRO Sp. z o.o. ul. Staffa 23A/10, 43 – 450 Ustroń, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6 x 6,7m3 na potrzeby zasilania falą płynną gazu LPG linii do napełniania aerozoli. Budowa instalacji planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 359/75, obręb geodezyjny Otrębów.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. W związku z tym, zważywszy na ogłoszony w kraju stan epidemii, wprowadzone w związku z tym obowiązujące ograniczenia m. in. w kontaktach, obwiązujące przepisy ustawowe dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 informuję, że o miejscu i terminie w którym strony będą mogły się zapoznać ze zgromadzoną dokumentacją i dowodami strony zostaną powiadomione odrębnym obwieszczeniem.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w dniu 22.04.2020 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.6.2020 z dnia 21.04.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:22.04.2020 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:21.04.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:22.04.2020 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 229