Uchwała Nr III/24/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 r.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 130 Ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych ( Dz. u. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami ).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1.

Ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002:

1. Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Zebrzydowicach - basen
termin realizacji - 31.12.2003 r.
kwota 217.792 zł
2. Zakupy inwestycyjne do oczyszczalni ścieków i przepompowni ( mieszadła, pompy )
termin realizacji - 31.01.2003 r.
kwota 28.900 zł
3. Zakupy inwestycyjne ( komputery )
termin realizacji - 21.06.2003 r.
kwota 10.950 zł

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/24/02
z dnia 30 grudnia 2002r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002

Dz. Rozdz. § Treść Kwota
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.900
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28.900
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.900
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 228.742
  80101   Szkoły podstawowe 10.950
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 10.950
  80110   Gimnazja 217.792
    6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 217.792
      Ogółem 257.642

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:30

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 203