ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.16.20.AK
z dnia 6 marca 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 389 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gliwicach przy ul, Portowej 14a, 44-102 Gliwice, działającej przez Pełnomocnika w osobie Pana Daniela Mazurek, BOZIGÓRSKI Sp. z o.o., 47-460 Chałupki, ul. Boczna 12, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową ziemną SN cieku Kończycki Potok w km 00+330 w Kończycach Małych, w ramach inwestycji polegającej na budowie elektroenergetyczne] linii kablowej SN oraz nN, budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, demontażu istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w Kończycach Małych.

  • Informujemy ponadto, że:
  • zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie do dnia 26 marca 2020 r. co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, które przewiduje się do dnia 2 kwietnia 2020 r.,
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274),
  • zgodnie z art. 41 §1 i§ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Upubliczniono dnia 13.03.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:13.03.2020 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Szczepanik
Data na dokumencie:06.03.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:13.03.2020 10:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 261