ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.66
z dnia 25 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiamy, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie - Dębina 1 - Zachód dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka", nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem z dnia 19 lutego 2020 r., znak; DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.64, wezwał "Jastrzębską Spółkę Węglową" S.A. do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Upubliczniono w dniach: od 03.03.2020 r. do

Upubliczniono dnia 03.03.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.03.2020 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jasińska
Data na dokumencie:25.02.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:03.03.2020 13:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 249