OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.24.5.2019 z dnia 10.02.2020 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018, poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia wodnego SW-3 oraz eksploatację ujęcia wód podziemnych Karolinka w Kończycach Małych przy ul. Staffa”.
Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego zawiadomienia.
Powyższe upubliczniono w dniu 10.02.2020 r.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.24.5.2019 z dnia 10.02.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:10.02.2020 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:10.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:10.02.2020 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 333