OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2019.EJ.3
z 06 lutego 2020 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na kontynuacji działalności wydobywczej kopalni węgla kamiennego Darkov i ČSM w Republice Czeskiej w latach 2021-2030, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Strona polska otrzymała informację o wydaniu decyzji o obowiązku sporządzania dokumentacji oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji działalności wydobywczej kopalni węgla kamiennego Darkov i ČSM w Republice Czeskiej w latach 2021-2030.
   
 2. Decyzja dot. przedsięwzięcia w języku czeskim wraz z tłumaczeniem dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317 w godzinach 8:00 - 15:00
  oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
  http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
   
 3. W terminie od 10 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
  • pocztą elektroniczną: - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
   adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /RDOSKAT/skrytka
   adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (duże pliki): /RDOSKAT/SkrytkaESP
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.

Zawiadomienie o ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 15 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Upubliczniono dnia 07.02.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:07.02.2020 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:06.02.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:07.02.2020 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 289