Zarządzenie SG.0050.23.4.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.2,3,4 oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr IX/108/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 roku.

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), uchwały IX/108/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz uchwały Nr XI/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz w ramach finansowania obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. Integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, kwota dotacji 5.000,00 zł.
    
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2019 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. "Międzynarodowy turniej dzieci w piłce nożnej", w okresie od 29.04.2019 r. do 03.05.2019 r. – kwota 2.948,21 zł, wysokość dotacji 2.500 zł.
  2. "Grupa Integracyjna Stokrotki", w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – kwota 4.177,41 zł, wysokość dotacji 4.000 zł.
  3. "Piknik Sportowo-Rekreacyjny z okazji dnia dziecka", w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. – kwota 2.314,27 zł, wysokość dotacji 1.500 zł.
  4. "Każde dziecko piłkę kopie – cykl turniejów piłkarskich dla dzieci", w okresie od 1 września 2019 r. do 22 grudnia 2019 r. – kwota 2.326,92 zł, wysokość dotacji 2.000 zł.
  5. "Świąteczna gala piłkarska", w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 22 grudnia 2019 r. – kwota 3.000,00 zł, wysokość dotacji 1.500 zł.
  6. "Obóz sportowy Zakopane", w okresie od 21 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. – kwota 3.500,00 zł, wysokość dotacji 3.000 zł.
  7. "Dni Seniora", w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – kwota 5.350,21 zł, wysokość dotacji 4.000 zł.
  8. "Aktywna jesień u seniorów", w okresie od 12.09.2019 r. do 10.12.2019 r. – kwota 1.794,00 zł, wysokość dotacji 1.500 zł.
    
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
   
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.
   
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
  3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego – formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
  5. Ich oferta wpisuje się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Ich oferta obejmuje m.in.:
   1. realizację zajęć rozwijających umiejętności, w formie zajęć plastycznych, technicznych i muzycznych,
   2. realizację zajęć poprawiających komfort życia osób niepełnosprawnych,
   3. udział w wycieczkach mających na celu zainteresowanie osób niepełnosprawnych naszym regionem,
   4. udział osób niepełnosprawnych w spotkaniach integracyjnych.
  7. Złożą oświadczenie, że zadanie publiczne stanowi kontynuację już prowadzonej działalności skierowanej do osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice.

  Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

   
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2019 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2019 r.).
  3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
  6. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.). Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
  7. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  8. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  9. Praca społeczna członków i świadczenie wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu w realizację zadania zgodnie działem III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
  10. W przypadku złożenia oferty wspólnej we wniosku należy wskazać podział działań realizowanych przez poszczególne podmiotu oraz sposób reprezentacji tych podmiotów. W przypadku złożenia oferty wspólnej wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizacje zadania.
  11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, w związku z czym kwota dotacji może być niższa niż w ogłoszonym konkursie oraz w złożonej ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy lub zrezygnować z jego realizacji.
  12. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga aktualizacji harmonogramu.
    
 7. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
  1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
  2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania – na podstawie zawartej umowy,
  3. koszty sędziowskie – w przypadku udziału we współzawodnictwie,
  4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
  5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania,
  6. koszty transportu uczestników,
  7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  8. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
  9. koszty materiałów informacyjno - edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
  10. koszty zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
  11. koszty nagród – tylko w przypadku współzawodnictwa,
  12. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.) nie więcej niż 5 % kosztów,
  13. koszty materiałów promocyjnych (nie więcej niż 5% kosztów),
  14. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu,
  15. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  16. zakup biletów, wejściówek,
  17. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
    
 8. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków:
  Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %.
   
 9. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
  1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
  2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
  3. podatki, cła, opłaty skarbowe, nagrody finansowe;
  4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
  5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
  6. prace remontowe i budowlane;
  7. wydatki inwestycyjne;
  8. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
  9. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
  10. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  11. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
  12. wydatki związane z finansowaniem sportu.
    
 10. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 28 lutego 2020 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice – www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 – pokój 22.
 11. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 6.03.2020 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
     
 12. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
    
 13. Postanowienia końcowe:
  W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
   
 14. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Paulina Krawczyk, Urząd Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 101, pok. 22.

Załączniki:
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
- Formularz nr 1
- Klauzula informacyjna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:07.02.2020 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:05.02.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:07.02.2020 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 290