ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.62
z dnia 27 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 24sStycznia 2020 r., znak: DOOŚ - WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.61, odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego "Ekologiczna Przyszłość" do udziału w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie - Dębina 1 - Zachód dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urzędzie Gminy Pawłowice oraz Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Doręczenie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego zawiadomienia.

Upubliczniono w dniach: od 03.02.2020 r. do

Upubliczniono dnia 03.02.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 stycznia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.02.2020 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jasińska
Data na dokumencie:27.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:03.02.2020 12:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 340