Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.4.2.2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020r.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 22 stycznia 2020r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 12 luty 2020r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl. 
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok 50, tel. 324755123 oraz Pani Natalia Wawrzyczek, pok. 51, tel. 324755122.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 


Zarządzenie Nr SG.0050.4.2.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy.

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.) w wykonaniu Uchwały Nr. XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 z działającymi na terenie Gminy Zebrzydowice organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 2. Wyznaczam dzień 22 stycznia 2020r., jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 12 luty 2020r., jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

  Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.4.2.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.4.2.2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020r.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 22 stycznia 2020r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 12 luty 2020r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl. 
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok 50, tel. 324755123 oraz Pani Natalia Wawrzyczek, pok. 51, tel. 324755122.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:17.01.2020 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:16.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:17.01.2020 13:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 170