Uchwała Nr III/23/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok.

Na podst. art. 18 ust. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 109, 110 i 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami )

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2002 rok o kwotę 13.295 zł
w dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
   rozdz. 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
   § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.950 zł
w dz. 758 - Różne rozliczenia
   rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
   § 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 1.514 zł
w dz. 853 - Opieka społeczna
   rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
   § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 831 zł
 
§ 2.
 
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2002 rok o kwotę 13.295 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie
   rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  
   § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.514 zł
   § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.950 zł
w dz. 853 - Opieka społeczna
   rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
   § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 831 zł
 
§ 3.
 
Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na 2002 rok o kwotę 243.910 zł
w dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
   rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
   § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 243.910 zł

 
Dochody po zmianie wynoszą 16.517.382,33 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 16.330.440,33 zł
Rozchody - spłata kredytu i pożyczki 863.300,00 zł
Deficyt w kwocie 676.358,00 zł
zostaje pokryty z:
- wolnych środków 316.268,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 360.090,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:27

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 190