wersja do wydruku Sylwia Hernas 13.01.2020 14:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.24.2019 z dnia 10.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.24.2019 z dnia 10.01.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz.2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018, poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie urządzenia wodnego SW-3 oraz eksploatację ujęcia wód podziemnych Karolinka w Kończycach Małych przy ul. Staffa”.
Ujęcie Karolinka, w którego skład wejdzie projektowane urządzenie SW-3 znajduje się w Kończycach Małych, na działce nr 1439/114.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w dniu 13.01.2020 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.24.2019 z dnia 10.01.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:13.01.2020 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:10.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:13.01.2020 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 163