Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.147.43.2019 z dnia 7 listopada 2019 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 13 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 listopada 2019 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek pok. 22 oraz Joanna Gierczyńska, pok. 13AB, tel. 324755113.


 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


  

Zarządzenie Nr SG.0050.147.43.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 listopada 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020'' oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.  z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020.  ze zmianami).
 2. Wyznaczam dzień 13 listopada 2019 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 21 listopada 2019 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.147.43.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  7 listopada 2019 r.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.147.43.2019 z dnia 7 listopada 2019 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 13 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 21 listopada 2019 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek pok. 22 oraz Joanna Gierczyńska, pok. 13AB, tel. 324755113.


 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:12.11.2019 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Gierczyńska
Data na dokumencie:07.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:12.11.2019 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 255