Uchwała Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. )

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy
( załącznik Nr 1 do uchwały ).
w wysokości 15.759.728 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
   1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
( załącznik Nr 2 do uchwały).
w kwocie 707.478 zł
   2) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących
( załącznik Nr 3 do uchwały ).
w kwocie 38.783 zł
   3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego
( załącznik Nr 4 do uchwały).
w kwocie 22.367 zł
   4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
( załącznik Nr 5 do uchwały).
w kwocie 120.000 zł
 
§ 2.
 
1. Ustala się wydatki budżetu gminy
( załącznik Nr 6 do uchwały).
w wysokości 15.440.138 zł
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   1) wydatki bieżące
w tym na:
kwotę 13.604.638 zł
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.918.892 zł
      b) dotacje dla instytucji kultury
( załącznik Nr 7 do uchwały ).
kwotę 609.734 zł
      c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy
( załącznik Nr 8 do uchwały)
kwotę 100.000 zł
      d) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
( załącznik Nr 2 do uchwały )
kwotę 707.478 zł
      e) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizacją własnych zadań bieżących
( załącznik Nr 3 do uchwały )
kwotę 38.783 zł
      f) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów ) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
( załącznik Nr 4 do uchwały )
kwotę 22.367 zł
   2) wydatki majątkowe
w tym:
w kwocie 1.835.500 zł
      wydatki inwestycyjne
( załącznik Nr 9 do uchwały ).
1.835.500 zł
   3) Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
      1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
( załącznik Nr 5 do uchwały ).
w kwocie 120.000 zł
3. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów
( załącznik Nr 10 do uchwały )
 
§ 3.
 
1. Ustala się rozchody budżetu
w tym:
w kwocie 994.590 zł
   1) spłata kredytu 792.000 zł
   2) spłata pożyczek z WFOŚ i GW 202.590 zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 11 do uchwały
 
§ 4.
 
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
 
§ 5.
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
 
 
§ 6.
 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe:
   1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 95.000 zł
   2) na nagrody dla nauczycieli pozostająca do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 11.920 zł
   3) na współfinansowanie remontów chodników i poboczy realizowanych wspólnie z innymi j.s.t w wysokości 50.000 zł
   4) do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 25.000 zł
 
§ 7.
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 8.
 
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych, a także tych których realizacja wykracza poza rok budżetowy do kwoty 300.000 zł.
 
§ 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10.
 
1. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.
2. Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.
Układ wykonawczy budżetu Gminy Zebrzydowice
na 2003 rok - dochody
w szczegółowości: dział, rodział, paragraf
Dz. Rozdz. § Treść Kwota zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 300
01095 Pozostała działalność 5 300
069 Wpływy z różnych opłat 5 300
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 000
60031 Przejścia graniczne 17 000
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 338
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 338
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 091
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 164 247
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 127 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000
71035 Cmentarze 2 000
069 Wpływy z różnych opłat 1 500
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68 363
75011 Urzędy wojewódzkie 56 203
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 203
75020 Starosta powiatowe 12 160
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 160
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 2000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 2000
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 207
75414 Obrona cywilna 10 207
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 207
756 DOCHODY od OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 7 756 571
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oragnizac. 2 998 460
031 Podatek od nieruchomości 2 946 377
032 Podatek rolny 6 310
033 Podatek leśny 10 773
034 Podatek od środków transportowych 25 000
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 357 359
031 Podatek od nieruchomości 987 000
032 Podatek rolny 146 680
033 Podatek leśny 2 179
034 Podatek od środków transportowych 61 000
036 Podatek od spadków i darowizn 8 000
037 Podatek od posiadania psów 10 900
043 Wpływy z opłaty targowej 10 600
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11 000
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 238 000
041 Wpływy z opłaty skarbowej 118 000
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 147 752
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 127 752
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 316 308
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 631 016
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 631 016
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 6 869
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 869
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 638 423
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 638 423
75814 Różne rozliczenie finansowe 40 000
092 Pozostałe odsetki 40 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 771
80101 Szkoły podstawowe 9 778
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 858
097 Wpływy z różnych dochodów 920
80110 Gimnazja 1 800
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800
80195 Pozostała działalność 18 193
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 18 193
853 OPIEKA SPOŁECZNA 598 830
85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 950
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 950
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 430 010
097 Wpływy z różnych dochodów 2 500
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 427 510
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 60 121
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 121
85319 Ośrodki pomocy społecznej 96 749
097 Wpływy z różnych dochodów 55
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96 694
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 222 040
85401 Świetlice szkolne 13 430
083 Wpływy z usług 13 400
097 Wpływy z różnych dochodów 30
85404 Przedszkola 205520
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 470
083 Wpływy z usług 199 000
092 Pozostałe odsetki 1 900
097 Wpływy z różnych dochodów 150
85495 Pozostała działalność 3 090
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 3 090
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 431 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 53 000
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 000
90095 Pozostała działalność 378 000
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 128 000
097 Wpływy z różnych dochodów 250 000
RAZEM DOCHODY 15 759 728
Przychody
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 225 000
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 450 000
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 16 434 728

 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadan z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Dz. Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 56 203 56 203
75011 Urzędy wojewódzkie 56 203 56 203
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 56 203
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 708
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 351
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 144
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 2 000 2 000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa 2 000 2 000
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 2 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143
4120 Składki na Fundusz Pracy 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 837
4300 Zakup usług pozostałych 200
853 OPIEKA SPOŁECZNA 596 275 596 275
85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11950 11950
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 11 950
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 950
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. 427 510 427 510
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 427 510
3110 Świadczenia społeczne 417 510
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 60 121 60 121
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 60 121
3110 Świadczenia społeczne 60 121
85319 Ośrodki pomocy społecznej 96 694 96 694
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 96 694
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 095
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 533
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 134
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 047
4300 Zakup usług pozostałych 2 000
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4430 Różne opłaty i składki 60
4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj. 2 025
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOW. 53000 53000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 53000 53 000
201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami 53 000
4260 Zakup energii 32 000
4300 Zakup usług pozostałych 21 000
OGÓŁEM 707 478 707 478
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750 75011 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 18 300
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

 
Załącznik Nr 3
Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadań bieżących realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej oraz realizowanych
własnych zadań bieżących
Dz. Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 000 17 000
60031 Przejścia graniczne 17 000 17 000
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 17 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 486
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659
4120 Składki na Fundusz Pracy 90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4260 Zakup energii 5 500
4300 Zakup usług pozostałych 3 898
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. 170
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500
71035 Cmentarze 500 500
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 193 18 193
80195 Pozostała działalność 18 193 18 193
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 18 193
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. 18 193
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3090 3 090
85495 Pozostała działalność 3090 3 090
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 3 090
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. 3 090
OGÓŁEM 38 783 38 783

 
  Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan finansowy zadań realizowanych
na podstawie porozumień ( umów ) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dz. Rozdz. § Treść   Dochody Wydatki
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA   12 160 12 160
  75020   Urzędy wojewódzkie   12 160 12 160
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 160  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   10 106
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 807
  4120 Składki na Fundusz Pracy   247
754   BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻ. 10 207 10 207
  75414   Obrona cywilna   10 207 10 207
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 207  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7 651
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 368
  4120 Składki na Fundusz Pracy   188
  4300 Zakup usług pozostałych   1 000
  OGÓŁEM   22 367 22 367

 

Załącznik Nr 5
do budżetu
na 2003 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY WYDATKI
  Klasyfikacja   Klasyfikacja
Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdział § Rodzaj wydatku Kwota Dz Rodział §
1.Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000 756 75618 48 1.Koszty działalności i obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13 000 851 85154 wydatki bieżące
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez profilaktykę i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajania motywuje powstrzymywanie od spożywania alkoholu 107 000      
  120 000         120 000      

 

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Plan wydatków budżetu na 2003 r.

Dział Rozdział Nazwa - treść kwota zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600.700
01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego 5.000
1. Wydatki bieżące 5.000
01008 Melioracje wodne 20.000
1. Wydatki bieżące 20.000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 554.000
1. Wydatki bieżące 68.000
2. Wydatki majątkowe 486.000
01030 Izby rolnicze 3.200
1. Wydatki bieżące 3.200
01095 Pozostała działalność 18.500
1. Wydatki bieżące 18.500
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 879.000
60016 Drogi publiczne gminne 862.000
1. Wydatki bieżące 610.000
2. Wydatki majątkowe 252.000
60031 Przejścia graniczne 17.000
1. wydatki bieżące 17.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 4.432
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 106.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57.000
1. Wydatki bieżące 27.000
2. Wydatki majątkowe 30.000
70095 Pozostała działalność 49.000
1. Wydatki bieżące 49.000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 146.800
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 126.300
1. Wydatki bieżące 126.300
71035 Cmentarze 20.500
1. Wydatki bieżące 20.500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.451.794
75011 Urzędy wojewódzkie 56.203
1. Wydatki bieżące 56.203
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 56.203
75020 Starostwa powiatowe 12.160
1. Wydatki bieżące 12.160
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 12.160
75022 Rady gmin 87.500
1. Wydatki bieżące 87.500
75023 Urzędy gmin 2.240.731
1. Wydatki bieżące 2.160.731
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.735.031
2. Wydatki majątkowe 80.000
75047 Pobór podatków 50.200
1. Wydatki bieżące 50.200
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 17.200
75095 Pozostała dzialalność 5.000
1. Wydatki bieżące 5.000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYPRAWA oraz SĄDOWNICTWA

2.000

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2.000
1. Wydatki bieżące 2.000
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 963
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P. POŻ. 110.417
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 97.660
1. Wydatki bieżące 97.660
75414 Obrona cywilna 12.757
1. Wydatki bieżące 12.757
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 9.207
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 91.996
75702 Obsł. pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt. 91.996
1. Wydatki bieżące 91.996
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 256.920
75818 Rezerwy ogólne i celowe 256.920
1. Wydatki bieżące 161.920
2. Wydatki majątkowe 95.000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.528.450
80101 Szkoły podstawowe 3.467.778
1. Wydatki bieżące 3.467.778
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 2.713.668
80110 Gimnazja 2.928.085
1. Wydatki bieżące 2.062.085
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.675.457
2. Wydatki majątkowe 866.000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 86.000
1. Wydatki bieżące 86.000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.394
1. Wydatki bieżące 28.394
80195 Pozostała działalność 18.193
1. Wydatki bieżące 18.193
851 OCHRONA ZDROWIA 140.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000
1. Wydatki bieżące 120.000
85195 Pozostała działalność 20.000
1. Wydatki bieżące 20.000
853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.138.660
85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 11.950
1. Wydatki bieżące 11.950
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 757.510
społeczne
1. Wydatki bieżące 757.510
w tym:
pochodne 10.000
85315 Dodatki mieszkaniowe 60.000
1. Wydatki bieżące 60.000
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 60.121
1. Wydatki bieżące 60.121
85319 Ośrodki pomocy społecznej 249.079
1. Wydatki bieżące 249.079
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 220.237
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.892.167
85401 Świetlice szkolne 392.743
1. Wydatki bieżące 378.243
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 336.027
2. Wydatki majątkowe 14.500
85404 Przedszkola 1.491.679
1. Wydatki bieżące 1.491.679
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.128.307
85446 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 4.655
1. Wydatki bieżące 4.655
85495 Pozostała działalność 3.090
1. Wydatki bieżące 3.090
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. 367.000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 95.000
1. Wydatki bieżące 95.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 251.000
1. Wydatki bieżące 239.000
2. Wydatki majątkowe 12.000
90095 Pozostała działalność 21.000
1. Wydatki bieżące 21.000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 609.734
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 463.574
1. Wydatki bieżące 463.574
w tym:
dotacja dla instytucji kultury 463.574
92116 Biblioteki 146.160
1. Wydatki bieżące 146.160
w tym:
dotacja dla instytucji kultury 146.160
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 118.500
92695 Pozostała działalność 118.500
1. Wydatki bieżące 118.500
w tym:
dotacje 100.000
OGÓŁEM 15.440.138

 
w tym:
1) wydatki bieżące 13.604.638
   w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne 7.918.892
      - dotacje 709.734
2) wydatki majątkowe 1.835.500

 

Załącznik Nr 7
do budżetu
na 2003 rok

Dotacje dla instytucji kultury

Klasyfikacja Treść Kwota
Dz. Rozdział §
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 609 734
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 463 574
2550 Dotacja na działalność bieżącą w tym: 463 574
- wynagrodzenia i pochodne 222 564
- wydatki remontowe 28 500
- pozostałe wydatki bieżące 212 510
92116   Biblioteki 146 160
2550 Dotacja na działalność bieżącą w tym: 146 160
- wynagrodzenie i pochodne 117 160
- pozostałe wydatki bieżące 29 000

 

Załącznik Nr 8
do budżetu
na 2003 rok

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań własnych gminy

Klasyfikacja Kwota dotacji Rodzaj realizowanego zadania Jednostka realizująca zadanie Termin realizacji
Dz. Rozdział §
926 92695 2820 100 000 Organizacja masowych imprez sportowych i utrzymanie obiektów sportowych Kluby sportowe rok 2003
100 000 OGÓŁEM

 

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na 2003 rok

Plan wydatków majątkowych na 2003 rok

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota
    dz. rozdział §  
  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO O10 O1010   486000
  Wodociąg        
1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej     6050 4 000
           
2. Wymiana wodociągu ul. Kasztelańska - 600 mb fi 90 wraz z przyłączami na kwotę 60.000 zł w tym 45.000 zł z PFOŚ i GW lub WFOŚr i GW ( azbest )     6050 15 000
           
  Kanalizacja        
3. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap IV - PT
Projekt zakłada wykonanie:
rurociągu tłocznego ok. 1,5 km, przepompowni wraz z zasilaniem, uzgodnienia oraz nadzór szacunk., wartość ok. - 230.000 zł ( planowany jest udział WFOŚ i GW )
    6050 45 000
4. Przejścia pod drogą dla etapu III a kanalizacji Kaczyce     6050 20 000
           
5. Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej     6050 2 000
           
6. Kanalizacja deszczowa na Oś. Strzałów
wykonanie zrzutów nr 3 i 4
Łączne nakłady 1.200.000 zł w tym:
WFOŚ i GW 450.000 zł
SAPARD 600.000 zł
    6050 375 000
           
7. Siągacze kanalizacyjne w kierunku:     6050  
  - ul. Jagiellońskiej       20 000
  - ul. Korczaka       5 000
           
  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60016   252 000
8. Urządzenie nowoprzejętych dróg     6050 15 000
           
9. Zakup wiat przystankowych     6050 12 000
           
10. Modernizacja ul. Harcerskiej w Kaczycach
( koszt ok. 400.000 zł w tym 200.000 zł z SPARD -u )
    6050 200 000
           
11. Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach M.
Projekt budowlano - wykonawczy ( szacunkowy koszt realizacji ok. 500.000 zł w tym 250.000 zł środki zewnętrzne )
    6050 25 000
           
  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005   30 000
12. Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego     6060 30 000
           
           
  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75023   80 000
13. P.T. przebudowy dachu i termomodernizacji budynku     6050 55 000
           
14. Wydatki inwestycyjne w zakresie komputeryzacji, oprogramowanie, zakup sprzętu     6060 25000
           
  RÓŻNE ROZLICZENIA 758 75818   95 000
15. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne       95 000
           
  OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 80110   866 000
16. 1.Budowa basenu
- roboty budowlane 1.661.748,68 zł
- nadzór inwestorski 10.000,00 zł
- zasilenie drugostronne 10.000,00 zł
 
w budżecie roku 2002 kwota 220.000 zł
kredyt preferen. 600.000 zł z Eur. Fund. Rozw. Wsi Polskiej
lub inne preferencyjne kredyty
    6050 862 000
           
  2. Zakupy inwestycyjne     6060 4 000
           
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85401   14 500
17. Zakupy inwestycyjne     6060 14 500
           
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 90015   12 000
18. Budowa nowych linii oświetleniowych ( PT + realizacja )
- ul. Średnicowa Kaczyce do cmentarza
    6050 12 000
           
OGÓŁEM       1 835 500

 

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Wydatki na wieloletnie Programy Inwestycyjne

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwest. Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne Wysokość wydatków w latach    
            2003 2004 2005
            śr.własne śr. do pozyskania      
              SAPARD inne śr. własne inne  
1 010 01010 Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III b 2004 - 2005 600.000       75.000 225.000 300.000
2 010 01010 Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach - zrzut nr 3 i 4 2003 1.200.000 150.000 600.000 450.000      
3 600 60016 Modernizacja ul. Harcerskiej w Kaczycach 2003 400.000 200.000 200.000        
4 801 80110 Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Zebrzydowicach - basen 2002 - 2004 2.650.000 862.000   600.000   968.500  

 

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na 2003 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp. Treść Kwota
A. Przychody budżetu 675 000
  1. Wolne środki 450 000
  2. Pożyczka z WFOŚ i GW 225 000
B. Dochody budżetu 15 759 728
  RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ( A+B ) 16 434 728
C. Rozchody budżetu 994 590
  1. Spłata kredytu 792 000
  2. Spłata pożyczek z WFOŚ i GW 202 590
D. Wydatki budżetu 15 440 138
  RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU ( C+D ) 16 434 728

 

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na 2003 rok.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Nazwa środka specjalnego Klasyfikacja budżetowa Stan śr. na początk. roku Przychody Wydatki Stan środków na koniec roku (4+5-6)
Dz. Rozdz. Ogółem  
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Opłaty drogowe 600 60016 100 3 000 3 000 3 000 100
2. Szkoły 801 80101 2 173 8 150 10 187 10 187 136
3. Świetlice 854 85401 1 100 3 500 4 600 4 600  
4. Przedszkola 854 85404 3 620 96 020 96 020 96 020 3 620
RAZEM     6993 110 670 113 807 113 807 3856

 

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I. Przewidywany stan środków na 01.01.2003 r. 34.000 zł
II. Przychody: 22.000 zł
  § 297 - Różne przelewy 20.000 zł
  § 092 - Pozostałe odsetki 2.000 zł
III. Wydatki: 55.530 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 32.530 zł
  § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 10.000 zł
IV. Przewidywany stan śr. na k - c 2003 roku 470 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:28.07.2003 07:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:29.07.2003 14:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 81