wersja do wydruku Sylwia Hernas 31.10.2019 09:04

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

OGŁOSZENIE

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

1. Numer Księgi Wieczystej BB1C/00070175/6
2. Oznaczenie wg katastru nieruchomości: obręb, numer działki, rodzaj użytku nr 0002 Kaczyce Górne nr 153/18 Br-IVa RIVa
3. Powierzchnia działki m2 1761
5. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób i termin jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2818, poz. 1547 w dniu 08.03.2018r., oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF.III.4131.1.26.2018 z dnia 05.04.2018r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Rocznik 2818, poz. 2445 w dniu 06.04.2818r. - nieruchomość znajduje się w terenach o funkcji:
- częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla uzupełnienia zabudowy istniejącej, symbol planu D141MN1,
- częściowo w terenach publicznych dróg klasy "zbiorcza"; symbol planu: D4KDZ,
- częściowo w terenach publicznych dróg wewnętrznych; symbol planu: D45KDW,
- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Morcinek 1",
- w granicach złoża metanu, obszaru i terenu górniczego "Kaczyce 1"
Sposób i termin zagospodarowania: zgodnie z MPZP
6. Cena wywoławcza nieruchomości - brutto zł 225.000,00 zł brutto (podatek VAT nienależny (nieruchomość zabudowana))
7. Wadium zł 15.000,00 zł
10. Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
11. Opis nieruchomości, i jej położenie Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczym w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56;
jednostka ewidencyjna: 240312_2-Zebrzydowice
obręb: 0002-Kaczyce Górne

Nieruchomość wolne jest od obciążeń i zobowiązań.

Uwaga! Na działce 153/18 znajduje się część budynku: byłej siedziby straży granicznej w złym stanie technicznym; jego wartość nie została wliczona do wartości nieruchomości; przeznaczony do ew. rozbiórki.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 lipca 2019r., a drugi w dniu 30 września 2019r, w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, i obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 31 października 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. Antoniego Janusza 6 a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, zamieszczeniu w prasie lokalnej tj we "Wiadomościach znad Piotrówki", a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, jako że cena wywoławcza zbywanej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. w "Głosie Ziemi Cieszyńskiej".

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 27 listopada (środa) 2019 r. - decyduje data wpływu na konto gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755123 lub 32 4755122.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zarządzenie Nr SG.0050.136.41.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 22.10.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie Uchwały Nr IV/52/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 kwietnia 2019r w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 70. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice - według ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia drugiego przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - przewodniczący Komisji,

Pani Bernadeta Walczysko - członek Komisji,

inż. Bogusław Kargula - członek Komisji,

§3

Ogłoszenie o trzecim przetargu podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. Antoniego Janusza 6 a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w prasie lokalnej tj. we "Wiadomościach znad Piotrówki", a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie informacji Publicznej.
Ponadto, jako że cena wywoławcza zbywanej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. w "Głosie Ziemi Cieszyńskiej".

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
Nr SG.0050.136.41.2019
z dnia
22.10.2019 r.


 

OGŁOSZENIE

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

1. Numer Księgi Wieczystej BB1C/00070175/6
2. Oznaczenie wg katastru nieruchomości: obręb, numer działki, rodzaj użytku nr 0002 Kaczyce Górne nr 153/18 Br-IVa RIVa
3. Powierzchnia działki m2 1761
5. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób i termin jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2818, poz. 1547 w dniu 08.03.2018r., oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IF.III.4131.1.26.2018 z dnia 05.04.2018r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Rocznik 2818, poz. 2445 w dniu 06.04.2818r. - nieruchomość znajduje się w terenach o funkcji:
- częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla uzupełnienia zabudowy istniejącej, symbol planu D141MN1,
- częściowo w terenach publicznych dróg klasy "zbiorcza"; symbol planu: D4KDZ,
- częściowo w terenach publicznych dróg wewnętrznych; symbol planu: D45KDW,
- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Morcinek 1",
- w granicach złoża metanu, obszaru i terenu górniczego "Kaczyce 1"
Sposób i termin zagospodarowania: zgodnie z MPZP
6. Cena wywoławcza nieruchomości - brutto zł 225.000,00 zł brutto (podatek VAT nienależny (nieruchomość zabudowana))
7. Wadium zł 15.000,00 zł
10. Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
11. Opis nieruchomości, i jej położenie Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczym w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56;
jednostka ewidencyjna: 240312_2-Zebrzydowice
obręb: 0002-Kaczyce Górne

Nieruchomość wolne jest od obciążeń i zobowiązań.

Uwaga! Na działce 153/18 znajduje się część budynku: byłej siedziby straży granicznej w złym stanie technicznym; jego wartość nie została wliczona do wartości nieruchomości; przeznaczony do ew. rozbiórki.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 lipca 2019r., a drugi w dniu 30 września 2019r, w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, i obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 31 października 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. Antoniego Janusza 6 a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, zamieszczeniu w prasie lokalnej tj we "Wiadomościach znad Piotrówki", a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, jako że cena wywoławcza zbywanej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. w "Głosie Ziemi Cieszyńskiej".

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 27 listopada (środa) 2019 r. - decyduje data wpływu na konto gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755123 lub 32 4755122.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:31.10.2019 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusław Kargula
Data na dokumencie:22.10.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:31.10.2019 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 171