Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Referacie Budżetów i Finansów Gminnych

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
tel. 32/4755100, fax. 32/4693266
Oferowane
stanowisko
Podinspektor
Data ogłoszenia
naboru
11.09.2019
Termin składania
ofert
25.09.2019
Wymagane
wykształcenie
Średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku (kandydaci z wykształceniem średnim - 3 letni staż pracy, w przypadku wykształcena wyższego - staż pracy nie jest wymagany). Preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja.
Ilość etatów 1 etat
Planowane zatrudnienie od października 2019r.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz.1282.),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kpa, finansach publicznych, rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL - SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD)), znajomość JRWA,
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :
 1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłat za gospodarowanie odpadami.
 2. Sprawdzanie zasadności sporządzonych przez księgowość upomnień.
 3. Opłaty od posiadanie psów ww. sołectwa, wymiar, księgowość, wystawianie upomnień w zakresie ww. sołectwa.
 4. Zakładanie ewidencji na dany rok podatkowy.
 5. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (wymiar podatku, księgowanie podatku, egzekucja, kontrola poprawności złożonych deklaracji).
 6. Pomoc publiczna w rolnictwie, sprawozdawczość.
 7. Prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie decyzji.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłat za odpady.
 9. Bieżące dokonywanie zmian w podatkach i odpadach.
 10. Prowadzenie postępowań odwoławczych.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał.
 12. Naliczanie zwrotu podatku akcyzowego, przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, przygotowanie listy do wypłaty, sporządzanie sprawozdań.
 13. Prowadzenie kontroli podatkowej i "odpadowej" w terenie.
 14. Prowadzenie spraw bieżących w referacie, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie stron, wysyłanie korespondencji.
 15. Inne prace zlecone przez Skarbnika.
 16. Pełnienie zastępstw za nieobecnych pracowników.
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 (czasami w terenie),
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów.
Informacja dodatkowa W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (załącznik do ogłoszenia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze wg. wzoru:
  "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, art. 4 ust.11 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Budżetów i Finansów Gminnych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO.
  Data......... i podpis Kandydata..........."
 • klauzulę informacyjną na przetwarzanie danych stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 25.09.2019r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie
Budżetów i Finansów Gminnych
Podatki - Wymiar"

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby dopuszczone do II etapu naboru będą powiadamiane telefonicznie o dalszym toku postępowania konkursowego.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)

Zebrzydowice, 11.09.2019

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: podinspektor w Referacie Budżetów i Finansów Gminnych - Podatki-Wymiar
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2019 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:
11.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2019 15:31

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 1051