wersja do wydruku Sylwia Hernas 08.08.2019 09:55

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji
na stanowisko pracy - Robotnik gospodarczy

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
tel. 32/4755100, fax. 32/4693266
Oferowane
stanowisko
Robotnik gospodarczy
Data ogłoszenia
naboru
08.08.2019 r.
Termin
składania ofert
30.08.2019 r.
Wymagane
wykształcenie
Podstawowe, zawodowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
Ilość etatów 1 etat
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz.1260 późn.zm.) tj.:
 • chęć do pracy, dyspozycyjność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :
 • utrzymanie chodników, poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg i placów gminnych,
 • utrzymanie porządku i czystości na gminnych przystankach autobusowych, parkingów,
 • naprawie dróg gminnych,
 • transport materiałów drogowych,
 • czyszczenie przepustów i rowów,
 • kopanie rowów,
 • karczowanie samosiejek przy drogach gminnych,
 • koszenie poboczy dróg gminnych,
 • należyte utrzymanie zieleńców, trawników i parkingów,
 • kierowanie w zależności od potrzeb samochodem służbowym, dbanie o jego sprawność techniczną,
 • inne roboty zlecone przez przełożonych, związane z utrzymaniem w należytym porządku mienia komunalnego
Miejsce pracy Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, Sołectwa Gminy Zebrzydowice (Kończyce Małe, Marklowice Górne, Kaczyce, Zebrzydowice Górne i Dolne)
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzoną za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata o ile je posiada),
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do rekrutacji związanej z przyjęciem do pracy:
  "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, art. 4 ust.11 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Robotnik gospodarczy, zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO.
  Data......... i podpis Kandydata..........."
Zatrudnienie pracownika nastąpi na podstawie art. 16.1. ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz.1260 ze zm.)
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 30.08.2019r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00)
Uwagi Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O dalszym toku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia rekrutacji. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Zebrzydowice, 08.08.2019

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:08.08.2019 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:08.08.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.08.2019 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 43