wersja do wydruku Sylwia Hernas 10.07.2019 13:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6220.6.5.2019 z dnia 09.07.2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 59 ust.1 pkt. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia, że na wniosek firmy: Irena Kamińska EKO-MAR II, ul. Plastyków 23, działającej poprzez pełnomocnika Pana Macieja Kamińskiego w Urzędzie Gminy Zebrzydowice toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów metali na działce 434/39, obręb Otrębów (przyłącze wodociągowe realizowane będzie na działkach: 434/39, 434/43, 434/44, 120/97, 120/85, obręb Otrębów).

W związku z powyższym informuję, że:

  1. Przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zebrzydowice. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w Gliwicach
  2. Każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniami do raportu oraz dostępnymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, p. 51, w godzinach pracy urzędu.
  3. W dniach od 11.07.2019 r. do 09.08.2019 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, p. 51, w godzinach pracy urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku (w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ustnie do protokołu) na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, e-mail: ug@zebrzydowice.pl, fax: 32 4693266.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zebrzydowice. Informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, wskazanego powyżej pozostaną bez rozpatrzenia.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.07.2019 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:09.07.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.07.2019 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 64