Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.66.24.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 5 czerwca 2019r. zapraszam do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 06 czerwca 2019r. do 20 czerwca 2019r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, na adres mailowy: gops@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Daniel Kroczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zebrzydowicach.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.66.24.2019

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 05 czerwca 2019r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr IX/74/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zebrzydowice (Dz. Urz. Woj. Sla 2015.4564).

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawiam ogłosić przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zebrzydowice.
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".
 3. Wskazuję jako formę konsultacji społecznych zbieranie uwag z wykorzystaniem formularza ankietowego (ankiety drukowane, pobrane ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach lub uzyskane w GOPS w Zebrzydowicach).
 4. Konsultacje odbędą się w terminie od 06-06-2019 do 20-06-2019r.
 5. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

 1. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców Gminy Zebrzydowice mogą złożyć swoje uwagi i propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji na adres mailowy: gops@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 3. Formularz zgłaszania uwag / propozycji zostanie udostępniony na stronie internetowej lub można go uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 3.

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Daniel Kroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 2. Realizację działań związanych z udostępnieniem osobom zainteresowanym formularza oraz kompletowaniem składanych uwag powierzam Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.66.24.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 05 czerwca 2019r.


 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.66.24.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 5 czerwca 2019r. zapraszam do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Zebrzydowicki Bon Żłobkowy".
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 06 czerwca 2019r. do 20 czerwca 2019r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, na adres mailowy: gops@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Daniel Kroczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zebrzydowicach.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.66.24.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 05 czerwca 2019r.


 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / PROPOZYCJI do projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:06.06.2019 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Kroczek
Data na dokumencie:05.06.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:06.06.2019 13:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 401