Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.65.23.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  • zmiany Statutu Sołectwa Kaczyce,
  • zmiany Statutu Sołectwa Kończyce Małe,
  • zmiany Statutu Sołectwa Marklowice Górne,
  • zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne,
  • zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 04 czerwca 2019 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 18 czerwca 2019 roku jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 21 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice, pok. 21, tel. 324755110.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.65.23.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice

     Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji następujących projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice:
  • w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kaczyce,
  • w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kończyce Małe,
  • w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Marklowice Górne,
  • w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne,
  • w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
 2. Wyznaczam dzień 04 czerwca 2019 roku, jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 18 czerwca 2019 roku, jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
  mgr Andrzej KONDZIOŁKA

   

  Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.65.23.2019
  Wójta Gminy Zebrzydowice
  z dnia  3 czerwca 2019 r.


   

  Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

  1. Przedmiot konsultacji:
   Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.65.23.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
   • zmiany Statutu Sołectwa Kaczyce,
   • zmiany Statutu Sołectwa Kończyce Małe,
   • zmiany Statutu Sołectwa Marklowice Górne,
   • zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne,
   • zmiany Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne.
  2. Termin konsultacji:
   Dzień 04 czerwca 2019 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 18 czerwca 2019 roku jako dzień ich zakończenia.
    
  3. Forma konsultacji:
   Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
   Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 21 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.
    
  4. Stanowisko merytoryczne:
   Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice, pok. 21, tel. 324755110.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:04.06.2019 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Fojcik
Data na dokumencie:03.06.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:04.06.2019 13:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 316