Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.52.20.2019 z dnia 20 maja 2019r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwał :
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice.
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 23 maj 2019r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 07 czerwiec 2019r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno-Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman , pok. 35, tel. +48 32 4755151.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.52.30.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał :
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t.j.) w wykonaniu Uchwały Nr. XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu projektu uchwał w sprawie :
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Wyznaczam dzień 23 maj 2019r., jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 07 czerwca 2019r., jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalno-Drogowemu

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
  mgr Andrzej KONDZIOŁKA

   

  Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.52.20.2019
  Wójta Gminy Zebrzydowice
  z dnia  20 maja 2019 r.


   

  Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

  1. Przedmiot konsultacji:
   Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.52.20.2019 z dnia 20 maja 2019r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwał :
   • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
   • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Termin konsultacji:
   Dzień 23 maj 2019r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 07 czerwiec 2019r. jako dzień ich zakończenia.
    
  3. Forma konsultacji:
   Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
   Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
    
  4. Stanowisko merytoryczne:
   Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno-Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman , pok. 35, tel. +48 32 4755151.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.05.2019 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Herman
Data na dokumencie:20.05.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.05.2019 15:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 311