Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXIX/307/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2018 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno - społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym,
 • działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 15.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.57.16.2018 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2018. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018 roku, kwota 4.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta:

 • KKS "Spójnia" Zebrzydowice - "Dzień Dziecka na sportowo", w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku - 2.500 zł + wkład własny.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.58.16.2018 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2018. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku, kwota 2.500 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • KKS "Spójnia" Zebrzydowice - "Obóz sportowy Zakopane 2018", w okresie od 24 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku - 2.500 zł + wkład własny.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.59.16.2018 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2018. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", od 1 września 2018 do 30 listopada 2018 roku, kwota 4.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach - "Dni Seniora", w okresie od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku - 4.000 zł + wkład własny.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.60.16.2018 Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2018. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 01 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, kwota 4.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, "Grupa Integracyjna Stokrotki" - od 01 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - 4.000 zł.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Klub Sportowy LUCE Cieszyn, która złożyła ofertę na realizację zadania "Zajęcia szkółki hokejowej" w okresie od 01 stycznia 2018 do 28 luty 2018 r. - dotacja 2.500,00 zł.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2018 roku – 15.500 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 16.874,69 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 5 umów na realizację zadań publicznych.

Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 45.000 zł Zarządzeniem SG.0050.168.45.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2017 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na 2018 r.. Konkurs obejmował zadanie "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13". Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne: Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Cieszynie na kwotę 45.000 zł.

Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 02.01.2018 – 21.12.2018 – kwota 45.000 zł.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.04.2019 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:03.04.2019 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 509