Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego księgowego
w Szkole Podstawowej Marklowicach Górnych

 1. Wymiar etatu – pełny etat w tym
  1. Główny księgowy 1/4 etatu.
  2. Referent do spraw płacowych 1/2 etatu.
  3. Sekretarz szkoły 1/4 etatu.
 2. Wymagania niezbędne
  1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości.
   2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości.
   3. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   4. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wymagania dodatkowe
  1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
  2. Znajomość przepisów oświatowych.
  3. Dobra znajomość obsługi komputera.
  4. Znajomość przepisów podatkowych i przepisów zus.
  5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i samodzielnej organizacji pracy.
  6. Umiejętność rozwiązywania problemów.
  7. Kultura osobista i umiejętności interpersonalne.
 4. Zakres wykonywanych zadań
  1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  3. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
  5. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
  6. Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dekretowanie i sprawdzanie ich pod względem formalno – rachunkowym.
  7. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.
  8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
  9. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie składek zus i podatku dochodowego od wynagrodzeń.
  10. Prowadzenie ZFŚS, naliczanie odpisów, sporządzanie planu finansowego, ewidencja księgowa środków funduszu socjalnego oraz kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
  11. Prowadzenie sekretariatu szkoły, w tym dokumentacji uczniowskiej.
  12. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
 5. Informacja o warunkach pracy i płacy
  1. Norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin.
  2. Zatrudnienie na okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
  3. Możliwe rozpoczęcie pracy 01.07.2019 rok.
 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia
  1. List motywacyjny.
  2. CV z opisem przebieg pracy zawodowej.
  3. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu oraz karno skarbowe.
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska głównej księgowej.
  7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.
   Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:
   Klauzula Zgody
   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych
 7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. Termin : do dnia 31 .05.2019 rok
  2. Sposób:
   Wymagane dokument i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych.
  3. Miejsce:
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Zebrzydowice. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu.
 8. Inne informacje
  1. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych po wyżej określonym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
  2. Otwarcie ofert nastąpi 03.06.2019r godzina 9:00
  3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły do dnia 07.06.2019r.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 4693204.
  5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy gdyby zaszła konieczność ponownego wyboru na to samo stanowiska.
  7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników naboru zostaną komisyjne zniszczone.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych o naborze na stanowisko Głównego księgowego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.04.2019 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.04.2019 10:44

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 629