UCHWAŁA Nr II/17/2002
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

(Katowice, dnia 23 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Zmienić Uchwałę Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych w sposób następujący:

§ 1. ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

"w przypadku korzystania z dwóch posiłków w przedszkolu
Marklowice Górne  -  105,- zł  
Zebrzydowice  -  69,- zł  
Kończyce Małe  -  84,- zł  
Kaczyce  -  77,- zł "

§ 1 ust. 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

"w przypadku korzystania z trzech posiłków w przedszkolu
Marklowice Górne  -  131,- zł  
Zebrzydowice  -  92,- zł  
Kończyce Małe  -  113,- zł  
Kaczyce  -  103,- zł "

§ 2

Pozostała część Uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych gminy Zebrzydowice i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie opłat
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.07.2003 15:25

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 186