Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Referacie Komunalno Drogowym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
tel. 32/4755100, fax. 32/4693266
Oferowane
stanowisko
Podinspektor
Data ogłoszenia
naboru
26.02.2019
Termin składania
ofert
14.03.2019
Wymagane
wykształcenie
Preferowane wyższe o kierunkach związanych z budownictwem drogowym lub ogólnym (kandydaci z wykształceniem średnim - 3 letni staż pracy).
Ilość etatów 1 etat
Planowane zatrudnienie od kwietnia 2019r.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz.1260 późn.zm.),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL - SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD)), znajomość JRWA,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :
 • przygotowanie materiałów przetargowych, zadań realizowanych przez referat w zakresie działów drogowego i komunalnego,
 • koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
 • przygotowanie uzgodnień dotyczących lokalizacji w pasach drogowych dróg gminnych, zjazdów, urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, zajęcia pasa drogowego oraz opinii dotyczących organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz dokumentacji przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych,
 • uczestnictwo w czynnościach odbiorowych robót wykonywanych w pasach dróg gminnych,
 • przygotowanie korespondencji spraw prowadzonych przez referat,
 • rozliczanie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów komunalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,
 • inne prace zlecone przez kierownika referatu,
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 (czasami w terenie),
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów.
Informacja dodatkowa W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumenty potwierdzających niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (załącznik do ogłoszenia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata) o ile je posiada,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze wg. wzoru:
  "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, art. 4 ust.11 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Komunalno Drogowym. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO.
  Data......... i podpis Kandydata..........."
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których jest mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność..
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 14.03.2019r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko Podinspektora w referacie
Komunalno Drogowym"

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)

Zebrzydowice, 26.02.2019

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: podinspektor w Referacie Komunalno Drogowym
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.02.2019 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.02.2019 15:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 746