Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.11.3.2019 z dnia 23 stycznia 2019r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 23 stycznia 2019r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 07 luty 2019r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno-Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman , pok. 35, tel. +48 32 4755151.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 


Zarządzenie Nr SG.0050.11.3.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 t.j.) w wykonaniu Uchwały Nr. XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 1. Wyznaczam dzień 23 stycznia 2019r., jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 07 luty 2019r., jako dzień ich zakończenia.
 2. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalno-Drogowemu .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


 

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.11.3.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  23 stycznia 2019 r.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.11.3.2019 z dnia 23 stycznia 2019r., Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 23 stycznia 2019r. wyznacza się jako dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 07 luty 2019r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Kierownik Referatu Komunalno-Drogowego pok. 36, tel. +48 32 4755131 oraz Kazimierz Herman , pok. 35, tel. +48 32 4755151.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:24.01.2019 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:24.01.2019 11:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 386