Uchwała Nr II/ 16/ 02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami ), art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z poźń. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2002 rok o kwotę 56.143 zł

1. w dz. 600 - Transport i Łączność
   rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
          § 097 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł
2. w dz. 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 4.000 zł
3. w 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 1.378zł
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 3.800 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 4.552 zł
4. w dz. 853 - Opieka społeczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 3.113 zł
rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 1.113 zł
5. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 - Pozostała działalność
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 759 zł
6. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 13.000 zł
§ 631 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 9.428 zł
 

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2002 rok o kwotę 56.143 zł

 
1. w dz. 600 - Transport i Łączność
   rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
          § 4270 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł
2. w dz. 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.662 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 338 zł
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.086 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 194 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 71 zł
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.996 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 536 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 73 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 195 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.552 zł
4. w dz. 853 - Opieka społeczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.113 zł
rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.113 zł
5. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 - Pozostała działalność
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 759 zł
6. w dz. 9000 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 10.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.428 zł
 
 
 
Dochody po zmianie wynoszą 16.504.087,33 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 16.561.055,33 zł
Rozchody - spłata kredytu i pożyczki 863.300 zł
Deficyt w kwocie 920.268 zł
zostaje pokryty z:
- wolnych środków 316.268 zł
- pożyczek z WFOŚ i GW 604.000 zł
 

§ 3.

Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy działami

 
dz. 801 - Oświata i wychowanie
   rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
zmniejszyć
          § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 220 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 900 zł
zwiększyć
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 970 zł
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
zmniejszyć
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 70 zł
zwiększyć
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 220 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.07.2003 15:22

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 194