wersja do wydruku Sylwia Hernas 13.12.2018 15:03

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 grudnia 2018 r.
o godzinie 1600 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się II sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2018 rok,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2019,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny nieruchomości położonych w Zebrzydowicach przy ul. Stromej,
  • wyrażenia woli nabycia nieruchomości położonych w miejscowościach Zebrzydowice, Kaczyce i Marklowice Górne na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw,
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,
  • utworzenia placówki wsparcia - Klubu Senior+ oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior+,
  • zmiany uchwały Nr XL/429/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  • ustanowienia Programu osłonowego "Wspieranie dzieci i młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i szkole" na lata 2019-2023,
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  • wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Cieszynem a Gminą Zebrzydowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Zebrzydowice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice.
 2. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż