wersja do wydruku Sylwia Hernas 04.12.2018 13:39

Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

1. Numer Księgi Wieczystej KW BB1C/00070138//5 Sąd Rejonowy w Cieszynie
2. Obręb, numer działki na której znajduje się zamek w Zebrzydowicach, w którym mieści się lokal do wynajęcia. Zebrzydowice Dolne; dz 1/2
3. Powierzchnia lokalu w m2 Lokal pod działalność gastronomiczną – 76,95 m2 z sanitariatami o pow. 4,40 m2 oraz z salą tzw. "salą lustrzaną" wraz komunikacją o łącznej pow. 55,74 m2 (wynajem w każdą sobotę i niedzielę) oraz ogródkiem letnim o pow. 30 m2 (od maja do października)
4. Opis lokalu Lokal mieszczący się na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach (zamek), przy ul. ks. A. Janusza 21.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu
- miesięczny czynsz
Cena wywoławcza: 1038,46 zł netto za miesiąc
6. Wysokość opłat z tytułu podatku Stawka zgodnie z Uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Dodatkowe opłaty Ewentualne dodatkowe koszty (np. remontu) na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu
8. Wysokość, wadium, forma, termin, i miejsce wniesienia 250,00 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100), płatne w pieniądzu – przelew do dnia 02.01.2019 r. na rachunek bankowy BS Jastrzębie - Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany powyżej rachunek bankowy)
9. Forma objęcia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony
10. Informacja o sposobie najmu lokalu Lokal przeznaczony do wynajęcia na okres - do 3 lat
11. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki objętej wykazem znajduje się:
- w terenach zabudowy usługowej ozn. symbolem planu A 39 U,
- obiekt, w którym znajduje się lokal oznaczony jest jako zabytkowy
- w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej " A" oraz częściowo ochrony ekspozycji E,w strefie obserwacji archeologicznej OW
- na działce oznaczona jest oś widokowa na Zamek,
- w terenach położonych do 500 m od granicy cmentarza
12. Termin zagospodarowania lokalu Po zawarciu umowy najmu z Najemcą wyłonionym w drodze przetargu.
13. Termin i miejsce przetargu 08.01.2019 r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6, II piętro, pok. 38
14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zawrotowi.
15. Obciążenia Ewentualne dodatkowe koszty (np. remontu) – na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 4.12.2018 r. 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6 oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Polskiej Giełdzie Nieruchomości - Nieruchomości Przetargi.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zarządzenie Nr SG.0050.168.51.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 28.11.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. z późn. zm.), art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.121 z póź. zm.),od §1 do §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t. ze zm.), zgodnie z § 6 ust. 5 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy w Zebrzydowicach z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej z późniejszymi zmianami,

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice, szczegółowo opisanego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3.

§2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie:

Karol Sitek - przewodniczący komisji

Bogusław Kargula - członek komisji

Przemysław Lose - członek komisji

§3

Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Polskiej Giełdzie Nieruchomości - Nieruchomości Przetargi.

§4

Zatwierdzam treść ogłoszenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta GminyZebrzydowice
Nr SG.0050.168.51.2018
z dnia
28.11.2018 r.


 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

1. Numer Księgi Wieczystej KW BB1C/00070138//5 Sąd Rejonowy w Cieszynie
2. Obręb, numer działki na której znajduje się zamek w Zebrzydowicach, w którym mieści się lokal do wynajęcia. Zebrzydowice Dolne; dz 1/2
3. Powierzchnia lokalu w m2 Lokal pod działalność gastronomiczną – 76,95 m2 z sanitariatami o pow. 4,40 m2 oraz z salą tzw. "salą lustrzaną" wraz komunikacją o łącznej pow. 55,74 m2 (wynajem w każdą sobotę i niedzielę) oraz ogródkiem letnim o pow. 30 m2 (od maja do października)
4. Opis lokalu Lokal mieszczący się na parterze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach (zamek), przy ul. ks. A. Janusza 21.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu
- miesięczny czynsz
Cena wywoławcza: 1038,46 zł netto za miesiąc
6. Wysokość opłat z tytułu podatku Stawka zgodnie z Uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
7. Dodatkowe opłaty Ewentualne dodatkowe koszty (np. remontu) na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu
8. Wysokość, wadium, forma, termin, i miejsce wniesienia 250,00 zł, (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100), płatne w pieniądzu – przelew do dnia 02.01.2019 r. na rachunek bankowy BS Jastrzębie - Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany powyżej rachunek bankowy)
9. Forma objęcia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony
10. Informacja o sposobie najmu lokalu Lokal przeznaczony do wynajęcia na okres - do 3 lat
11. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki objętej wykazem znajduje się:
- w terenach zabudowy usługowej ozn. symbolem planu A 39 U,
- obiekt, w którym znajduje się lokal oznaczony jest jako zabytkowy
- w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej " A" oraz częściowo ochrony ekspozycji E,w strefie obserwacji archeologicznej OW
- na działce oznaczona jest oś widokowa na Zamek,
- w terenach położonych do 500 m od granicy cmentarza
12. Termin zagospodarowania lokalu Po zawarciu umowy najmu z Najemcą wyłonionym w drodze przetargu.
13. Termin i miejsce przetargu 08.01.2019 r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6, II piętro, pok. 38
14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zawrotowi.
15. Obciążenia Ewentualne dodatkowe koszty (np. remontu) – na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 4.12.2018 r. 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6 oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Polskiej Giełdzie Nieruchomości - Nieruchomości Przetargi.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż