wersja do wydruku Sylwia Hernas 28.11.2018 15:08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie SG.0050.167.51.2018
Wójta Gminy
z dnia 28.11.2018r.

w sprawie:Ogłoszenie konkursu na realizację zadania w ramach współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania: "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 "
 2. Szczegółowy arkusz zadania i warunki jego realizacji określa ogłoszenie.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/307/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 oraz uchwały Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

 

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
  2. Termin realizacji od 2 stycznia 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku i od 02 września 2019 do 23 grudnia 2019 roku,
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 45.000 zł
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2017 r. i 2018 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
   termin: 02.01.2017 - 24.06.2017 i 01.09.201 - 22.12.2017
   kwota: 45.000 zł
  2. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
   termin: 02.01.2018 - 22.06.2017 i 03.09.2018 - 21.12.2018
   kwota: 45.000 zł
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
   
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.
   
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i opiekę wszystkim jego uczestnikom.
  4. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
   Dowóz realizowany powinien być pod nadzorem:
   1. kierowcy, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
   2. opiekuna, który spełnia wymagania: m. in. wykształcenie średnie; przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy; przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach związanych z jednostkami chorobowymi dzieci (m.in. atak padaczki, atak agresji),
  5. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  6. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - formularz nr 1,
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Dotację udziela się na podstawie pisemnej oferty, złożonej w terminie określonym w ogłoszeniu.
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za lata w których dotacja została przyznana danej organizacji.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  4. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Komisja Oceniająca.
  6. Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej.
  7. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,
   2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   3. ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu informacji podanych przez oferenta,
   4. dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami.
 7. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 19 grudnia 2018 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 - pokój 35
 8. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 21.12.2018 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu),
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie),
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
 9. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
 10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Karina Konieczny-Gandzel, referat KD, pokój 35 Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 131

Załączniki:

- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)
- Formularz nr 1

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:28.11.2018 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:28.11.2018 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 41